Family Wiki
Advertisement

מסעות זכריה המכונה יחיא אלצ'אהרי מתימן לא"י" הובא בספרו של אברהם יערי מסעות ארץ ישראל של עולים יהודים. הוא היה מגדולי משוררי יהדות תימן וחי במחצית הראשונה של המאה ה-16. ספרו העיקרי הוא "ספר המוסר", אשר נכתב במליצה חרוזה ובשירים שקולים. הוא הרבה לנדוד בארצות המזרח והיה בערב הסעודית, מצרים, ארץ ישראל, הודו ואף הגיע לאירופה.

שמו של ה״מספר״ במקאמות קרוי בשם מרדכי הצידוני. והגיבור מכונה בשם אבנר בן חלק, ושניהם אינם כמובן אלא המשודר עצמו.

ביקורו בארץ ישראל[]

המשורר תיאר את ביקוריו בסדרה של מחברות:

  1. במחברת כ״ה, את נסיעתו לארץ ישראל בשנת שכ"ז (1567). הוא בא מסוריה הגיע לטבריה היה בשכם, ירושלים, חברון ייפו וחזר לתימן דרך מצרים. בצפת הוא פגש את רבי יוסף קארו, רבי משה מטראני ואת המקובל רבי משה קורדובירו.
  2. במחברת השישית הוא תיאר את צפת עם 14,000 תלמידים ו-18 ישיבות. הוא ספר כי בשבת אחת בישיבת ר׳ יוסף קאדו,שמע את הרב דורש

בפני מאתים תלמידים בעניני כוחות הנפש. אברהם יערי סבר כי מדובר במידע היסטורי.

Advertisement