Family Wiki
Advertisement

מסמך מעניין מאוד!!!

שלום רב,
ברצוני לשתף אתכם במסמך שהועבר בין החברים לעבודה, המסמך מסביר באופן מיוחד מאוד דברים ברומו של עולם, המסמך הודפס והועבר לחברים שאינם דתים ומאוד נהנו מהקריאה, המסמך הודפס שוב והועבר לשומרים אשר נמצאים רוב היום בעמדת שמירה ומאוד משעמם להם – נמאס להם לקרוא עיתונים וכו' , השומרים גילו עניין רב במסמך וקראו אותו בעיון רב, ואז חשבתי להעביר את המסמך לחנות המדפיסה ספרים בעלות מזערית, חנותו של פנחס ראובן בבני ברק (מול קוקה קולה) פנחס ראובן גילה התענינות במסמך אך כאשר ניסה לאתר את כותב המסמך הוא לא הצליח, גם כותב אלו לא הצליח לאתר את כותב המסמך, חבל שהמסמך לא מודפס כספר.

נציין כי הגמרא אומרת על מי נאמר הפסוק צדקתו עומדת לעד?
על מי שמשאיל ספרים לרבים (הכוונה לספרי קודש המרבים דעת בעולם), וכן מובא בספרים רבים כי הדפסת ספר קודש לעילוי נשמת נפטר מעלה את נשמת נפטר ממדור למדור (כמובא בספר רוחות מספרות לרבי יהודה משה פתיה זצוק"ל זיע"א) לכן ניתן ומומלץ להדפיס ספר זה ולרשום בתחילת הדף הראשון, ספר זה נדפס לעילוי נשמת פב"פ, ואפילו מספיק לומר בפה הרני מדפיס ספר זה לזכות פב"פ. ובכך מזכים גם את האדם שספר זה (או ספר אחר) הודפס לזכותו וגם המדפיס זוכה, כי זכרון אחד עולה לכאן ולכאן. כידוע התורה היא נצחית והיא למעשה רצונו של הבורא (הוראות יצרן) וכאשר אדם קושר את עצמו לתורה הוא נקשר למעשה למי שאמר והיה העולם, (התורה השתלשלה מספירת חכמה שהיא הקרובה ביותר לספירת הכתר – רצון עליון – ראה נא באריכות שיעורים בספר התניא).
ההנצחה הטובה ביותר לנפטר היא לזכות את הרבים לזכותו, לחבר את נשמת הנפטר לאור אין סוף, כמובן שעשית חסד לעילוי נשמתו כמו פתיחת גמ"ח (גמילות חסדים) עזרה לזולת מועילה מאוד לנפטר, אך נתינת ידע לרבים לזכותו מעלה גם היא.
קריאה פוריה,

 המקור
Advertisement