Family Wiki
Advertisement

הנה תיאור כללי של המסכת כמו שהובאו ה"מאורות"
מסכת שבת היא הראשונה בסדר מועד, ולא בכדי. שבת קודש שכיחה יותר מכל החגים והמועדים, והיא החמורה בהם. איסורי שבת ענשם סקילה ואילו איסורי יום הכיפורים עונשם 'כרת', ואיסורי יתר המועדים הם איסורי 'לא תעשה'. זאת ועוד, אין אח ורע למספר ההלכות והדינים שבמסכת שבת. מחמת כל הטעמים הללו היא מוקמה בראש סדר מועד. עיקרה של המסכת הגדולה שלפנינו נסוב על פרטי האיסורים בשבת קודש, מדאורייתא ומדרבנן, ותוך כדי כך, כדרכה של תורה, הסוגיות עוסקות בנושאים רבים הנוגעים לכל התורה כולה.

הפרק הראשון במסכת דן באיסור הוצאה מרשות לרשות. תוך כדי הדיון הגמרא עוברת לדון בגדרי ארבע רשויות שנאמרו בשבת, ולאחר מכן המשניות דנות בהרחקות שונות שיש לנהוג מחשש להכשלות באיסורים או לשכחה של מצווה, וכגון, האיסור לחייט לצאת סמוך לשבת כשמחט נעוצה בבגדו, שמא יוציאנה בשבת לרשות הרבים. בהמשך הפרק הגמרא מפרטת את "י"ח דבר" שחז"ל גזרו כאשר רבו תלמידי בית שמאי על תלמידי בית הלל. רוב תקנות אלו שייכות לסדר טהרות. הפרק מסתיים בפירוט המלאכות האסורות בערב שבת מחשש שימשיכו לעשותן בשבת, ובפירוט המלאכות המותרות.

הפרק השני עוסק במצוות הדלקת נר בשבת, ואגב כך הגמרא מלבנת את פרטי הדינים של מצוות הדלקת נר חנוכה, ותוך כדי כך מובאות סוגיות נוספות בהלכה ובאגדה. לקראת הסיום פרק זה עוסק בהגדרת בין השמשות, ובדינים המיוחדים לבין השמשות.

פרק שלישי והפרק שלאחריו, מיוחדים להכנות לשבת, ולאופנים שבהם מותר להשהות מאכלים על האש או להטמינם בערב שבת. מתוך הדברים הגמרא דנה ביסודות איסור "בישול" בשבת, ובמספר גדרים של איסור "מוקצה".

פרק חמישי נסוב על מצוות "שביתת בהמתו", שכל דבר הנחשב 'משא' אסור לבהמה לצאת עמו בשבת לרשות הרבים. פרק זה עוסק גם בעניינים שונים, כגון, חובת מחאה ועוד.

משניותיו של הפרק השישי, "במה אשה", מפרטות את החפצים שהמוציאם בשבת עובר על איסור תורה, ואת התכשיטים אשר נאסרו מדרבנן, מחשש שבעל התכשיט יורידו, יאחזו בידיו וייצא עמו לרשות הרבים. פרק זה מאגד בתוכו גם סוגיות אחדות מענייני סדר טהרות.

הפרק השביעי, "כלל גדול", מונה את שלושים ותשע המלאכות האסורות בשבת, ואת הכללים אשר על פיהם נקבע מתי העושה מלאכה בשוגג חייב קרבן חטאת, והגמרא עוסקת בשאלה, באלו אופנים מחלל שבת מתחייב שני קרבנות חטאת ויותר. בשלהי פרק זה מוזכרים שיעוריהם של החפצים האסורים בהוצאה לרשות הרבים , כך גם בפרק השמיני.

רובו של הפרק התשיעי אינו עוסק בענייני השבת כלל, אלא בהלכות ובדינים שנדרשו ב'אסמכתא' מן הפסוקים. בין סוגיות פרק זה נמנית סוגיית "מתן תורה" המפורסמת, ובסוף הפרק שבה הגמרא לעסוק בשיעורי הוצאה.

גם הפרק העשירי עוסק בדיני הוצאה, תוך כדי התמקדות בצורת ההוצאה ובאופן שבו היא אסורה מן התורה. בפרק זה למדים את המושג היסודי "כלאחר יד", ועל "מלאכה שאינה צריכה לגופה". פרטים נוספים באיסור הוצאה מרשות לרשות מוזכרים גם בפרק אחד עשרה, כמו גם העברת חפץ ארבע אמות ברשות הרבים, דינים מיוחדים שנלמדו ממלאכת הלוויים במשכן, וכן גדרי הרשויות.בעזרת ה', כאשר נחצה את מסכת שבת, נסקור את פרקי המחצית השנייה של מסכתנו.

לימוד מסכת שבת בסעודת שבת: מעניין לציין מנהג נפוץ בקהילות ישראל, ללמוד מידי שבת את משניות מסכת שבת, שמונה פרקים בכל סעודה, ובסידורים מסויימים מסכת שבת נדפסה סמוך לזמירות שבת.

נחתום בדבריו של רבינו ה"חפץ חיים" זצ"ל ל"משנה ברורה" חלק ג': "וכבר העיד בנו הגאון בעל'אורים ותומים' [-רבי יהונתן אייבשיץ] בספרו 'יערות דבש, כי אי אפשר כלל במציאות שינצל מאיסור שבת, אם לא ילמד כל הדינים על בוריים היטב היטב".

שמות פרקי המסכת[]

(לפי ויקיפדיה העברית)

 1. יציאות השבת - דיני הוצאה מרשות לרשות, דיני ערב שבת ,18 גזרות שגזרו בעלית חנניה בן חזקיה.
 2. במה מדליקין - דיני השמנים והפתילות הכשרים להדלקת נרות שבת, דיני חנוכה ודיני ערב שבת בין השמשות.
 3. כירה - דיני בישול בשבת ודיני מוקצה.
 4. במה טומנין - דיני הטמנה.
 5. במה בהמה - דיני הכלים שבהמה יוצאת ולא יוצאת בהם לרשות הרבים.
 6. במה אשה - דיני תכשיטים ואביזרים שונים, שאשה ואיש יוצאים ולא יוצאים בהם לרשות הרבים.
 7. כלל גדול - דיני חיוב חטאות על חילול שבת בשוגג, ל"ט מלאכות שבת ודיני הוצאה מרשות לרשות.
 8. המוציא יין - דיני שיעורים בהוצאה מרשות לרשות.
 9. אמר רבי עקיבא - סדרת משניות הפותחות ב'מניין' בנושאים שונים, מתן תורה ודיני הוצאה מרשות לרשות.
 10. המצניע - דיני הוצאה מרשות לרשות, מלאכות שונות של טיפוח הגוף ודיני תלישה.
 11. הזורק - דיני זריקה והושטה מרשות לרשות.
 12. הבונה - דיני הבונה, מלאכות חקלאיות שונות ודיני הכותב.
 13. האורג - דיני האורג והצד.
 14. שמנה שרצים - דיני החובל, הכנת ואכילת מאכלים שונים בשבת, דיני רפואה בשבת.
 15. ואלו קשרים - דיני הקושר והמתיר, וקיפול הבגדים.
 16. כל כתבי - דיני שריפה בשבת, שבות ואמירה לנכרי,
 17. כל הכלים - דיני טלטול כלים בשבת.
 18. מפנין - דיני טלטול חומרים, הנעת בעלי חיים וילדים, ילוד בהמות ונשים.
 19. רבי אליעזר דמילה - דיני מילה בשבת ובכלל.
 20. תולין - דיני סינון, השריה, טיפול בקש ושימוש במכבש.
 21. נוטל - דיני טלטול שונים, פינוי פסולת ו
 22. חבית - דיני מלאכת דישה, מלאכת בונה, מלאכת ליבון ועוד דינים נוספים.
 23. שואל - דיני מסחר והעסקה בשבת, דיני טיפול במת בשבת.
 24. מי שהחשיך - דינים שונים.
Advertisement