Family Wiki
Advertisement

מסכת שבועות כלולה בסדר נזיקין, בשל הקשר שיש בין השבועות - כמו שבועת העדים, שועת הדיינים ועוד - לבין למעשה בית דין וסדרי דין. רב עדין שטיינזלץ כתב בפירושו, שמוקמה לאחר מסכת מכות הוא בשל היותו השלמה נוספת למסכת העוב=סקת בדרי בית דין מכסת סנהדרין.

במסכת יש גם נושאים הקשורים לדיני נדרים וכן נושאים הקשורים עם דיני קרבנות השייכים למסכת זבחים ואף דיני טומאה וטהרה.

בשני פרקיה הראשונים היא דנה בטומאת מקדש וקודשיו - דיני הנכנס לבית המקדש או אוכל בשר קורבן ('קודש') בהיותו טמא, בשוגג - ששכח שנטמא או ששכח שהוא אוכל קודש או נכנס למקדש, ובמזיד, ורק אחר-כך היא מבארת ומפרטת את דיני השבועות השונים.

ערך מורחב: שבועה


פרקי מסכת[]

  • פרק ראשון (שבועות שתים) ושני (ידיעות הטומאה) אינם עוסקים בשבועות אלא בדיני טומאת מקדש וקודשיו וזאת כנראה משום שהמקןר לשניהם הוא בפרשה אחת בספר ויקרא, (ספר ויקרא פרק ה') ועל שניהם מביאים קורבן עולה ויורד.
  • פרק שלישי (שבועות שתים) עוסק בדיני שבועת ביטוי ושבועת שוא.
  • פרק רביעי (שבועת העדות) עוסק בפרטי הדינים של שבועת העדות.
  • פרק חמישי (שבועת הפקדון) עוסק בפרטי הדינים של שבועת הפיקדון.
  • פרק שישי (שבועת הדיינין) עוסק בשבועת הדיינים שבועה שבית דין מחייבים בה את הניתבע.
  • פרק שביעי (כל הנשבעין) עוסק בשבועת המשנה שבועה שתיקנוה חכמי המשנה.
  • פרק שמיני (ארבעה שומרין) פותח בדיני ארבעת השומרים וחיובי תשלומיהם ואחר עוסק בפירוט דיני שבועת השומרים.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement