Family Wiki
Advertisement

(הועתק מהויקיפדיה העברית)

מסכת כתובות עוסקת בעיקר בהלכות כתובה, בתמונה: כתובה משנת 1795 שהם שנת 5555 לבריאת העולם

מסכת כתובות היא המסכת השנייה בסדר נשים, שהוא הסדר השלישי במשנה. במסכת זו שלושה עשר פרקים אשר עוסקים ברובם בפרטי הלכות הכתובה (שטר ההתחייבות שכותב הבעל לאישה בשעת הנישואין), ובשאר התחייבויות הבעל והאישה זה כלפי זה. במסכת נידונים גם הלכות אונס ומפתה ומוציא שם רע. מסכת זו מכונה גם בשם ש"ס קטן, כיוון שנידונים בה אגב העיון בהתחייבויות הכספיות בין בני הזוג עניינים רבים מהתלמוד כולו (כפי שציין ה"ברכי יוסף" על יורה דעה סימן רמ"ו), ובהם סוגיות יסודיות כגון חזקה, רוב, טענת מיגו טענת ברי ושמא ועוד נושאים רבים המהווים את יסודות משפט העברי.

שמות פרקי המסכת[]

 1. בתולה נשאת
 2. האשה שנתארמלה
 3. אלו נערות
 4. נערה שנתפתתה
 5. אף על פי
 6. מציאת האשה
 7. המדיר
 8. האשה שנפלו
 9. הכותב לאשתו
 10. מי שהיה נשוי
 11. אלמנה ניזונת
 12. הנושא את האשה
 13. שני דייני

סוגיות מפורסמות במסכת[]

 • מי שהיה נשוי שלוש נשים - דף צג ע"א.
 • " מעשה בכובע הלא נכון"
הכובע הלא נכון.png

מתוך "הדף היומי"- עלום שבועי ללימוד הדף היומי - מסכת כתובות - תשרי תשס"ח (המחזור הקודם לפני שבע שנים וכן הדף היומי הנוכחי)

קישורים חיצוניים[]

משפטים ידועים[]

 • בי דינא דשרו משחא


Advertisement