Family Wiki
Advertisement

הסדר הרביעי בין ששה סדרי משנה הוא סדר נזיקין. והמסכת הראשונה שבו הייתה מסכת שגם שמה נזיקין, אולם מפאת גודלה [30 פרקים] חילקו את המסכת הזו לשלושה חלקים או שלושה שערים. ובארמית לשלושה בבות ["בבא" הוא שער בארמית].

בבא קמא, כלומר שער ראשון. בבא מציעא, כלומר שער אמצעי. והמסכת שאנו עומדים בפתחה, בבא בתרא כלומר שער אחרון. במסכת זו מבוארים הרבה דיני משא ומתן בענייני ממונות ותביעות שבין בעלי דין במקח וממכר וכדומה


הרמב"ם[]

אלו דברי הרמב"ם בהקדמת חיבורו על המשנה:

אחר כך חלק המאמר בנזיקין. וחילק המסכת הראשונה לשלשה חלקים.

והתחיל בבבא קמא, וענינה לדבר על נזיקין, כגון שור ובור והבער ודין החובל. ואין השופט רשאי להקדים דבר, קודם שיסיר ההיזק מבני אדם, ומפני זה הקדים אותה בראשונה על שאר הדינין.

ואחר כך בבא מציעא, וענינה לדבר על הטענות והפקדונות ושכירות ודין השואל והשכיר, וכל מה שהוא ראוי לחבר לזה הענין. כמו שעשה הכתוב, שאחר דיני שור ובור והבער, וכי ינצו אנשים, דבר על ארבעה שומרים.

ואחר כך בבא בתרא, וענינו לדבר בחלוקת הקרקעות, והדינין בענין הדירות המשותפות והשכונות, וביטול מקח וממכר במום הנמצא, ולדבר בענין הממכרים והקנינים, והאיך ראוי לדון אותם, והערבות והירושות. וסידר החלק הזה באחרונה, בשביל שכולו קבלה ודברי סברות ולא התבאר מן התורה.

המאירי[]

ענייני המסכת הזו חלוקים לששה, כפי שביאר המאירי בהקדמתו:

ועל אלו הצדדין יחלקו עניני המסכת לששה חלקים.

הראשון, לבאר בענין השותפין, על איזה צד כופין זה את זה לחלוק, ובאיזה בנין, ועל איזה צד אין כופין הן מתחלת הענין ומעיקרו, הן שנחלק כבר, ונפלה מחיצה המבדלת. ויתגלגל בענין זה דין היזק ראיה. וכן בני החצר, באלו דברים כופין זה את זה, ויתגלגל הענין בבני מבוי ובבני העיר כלה, באלו דברים כופין זה את זה.

השני, בהיזק הבא מן השכנים מזה לזה, הן מאליו, הן מצד מעשהשאחד מהם עושה בשלו, ומגיע מאותו מעשה היזק לחברו, הן לאלתר, הן לאחר זמן, על איזה צד צריך להזהר מזה, ולהרחיק מעשה שלו מתחום חברו, ועל איזה צד אין צריך להזהר.

השלישי בעניני החזקות, רצוני לומר, המחזיק בנכסי אחר, וטוען שהוא שלו בטענת מכירה, וכבר עמדה בידו זמן שחזקתו מועלת בכך, וזו היא חזקה שיש עמה טענה. וכן שמחזיק בתוך שלו בקצת דברים שהיה חברו יכול למחות בו מצד היזק המגיע לו בכך, ולא מיחה, והלה טוען בזכותו מצד מחילה, והיא חזקה שאין עמה טענה. ושאר דינים שבעניני החזקות.

הרביעי, בעניני המכירות, מה שנכלל בענין המכר, ומה שאינו נכלל בה, וכן דרכי המכירה במטלטלין, במה נקנין, ובמה אין נקנין, ואם נמצא הפסד בהם, מה דינו בחזרה, או בחיוב אחריות. וכן טעות שנמצא במכירת המטלטלין או הקרקעות, כיצד הוא דינן.

החמישי בעניני הנחלות, הן סדר הנחלות על ראשון ראשון, הן עניני הבכורה, הן על איזה צד יכול לרבות לאחד ולמעט לאחר, ודיני הצואות, ושאר דיני הנחלות והמחלוקות והספקות הבאות בין היורשים זה בזה, או ליורשים עם אחרים, אם מצד צואת המוריש, אם מצד אחר.

הששי בדיני השטרות והטפסתן ותקונן ושעבוד הלוה והערב והלוקח.

Advertisement