Family Wiki
Advertisement

אוצר ישראל בערך אדום כתב:

חז"ל יכנו מלכות רומי בשם "אדום". ויען כי היהורים היו קרובים מאד לאדום קרבת משפחה וקרבת מקום והיו להם תמיד דין ודברים עמהם. לכן בלי כל ספק ידעו נם את קורותיהם. ולבד זאת רבים מחכמי ישראל ןבימי התלמוד והמדרשים היו מקורבים למלכות רומי והיו יודעים בלשון יוון ורומי ועניני קורותיהם ואם כלם פה אחד קראו לרומי "אדום" בטח היתה להם ידיעה ברורה בזה.

נם חכמי ייטראל אחרי התלמוד הפלוסופים והמבקרים הנדולים כרבנו סעדיה נאון, הראב"ע, הרמב"ם, הרמב"ן קוראים לרומי "אדום". הרד"ק בפירושו לסוף ספר יואל אומר : "מלכות רומי רובן אדומים ואעפ"י שנתערבו בהם עמים רבים וכ"ו. ויוליוס קיסר, אדומי היה, וכן כל המלכים אחריו שהיו ברומא".

האברבנאל בספרו "משמיע ישועה" מביא דברי היוספין בזה הלשון ן "ויברח צפו בן עשיו ואנשיו... ויבוא אל ארץ איטליא וימוהו אנשי איטליא לשר צבאם ואחר כן המליכוהו עליהם ומלך כחמישים שנה בבקעת קנפנייאה והוא היה המלך הראשוןבאיטליא".

נם בעלי העקרים ,שהיה בקי מופלנ בלשון לטינית ובהיסטורי קורא את הרומים "אדומים" ומפרש הפסוק "פקד עונף בת אדום" על הרומים (עקרים מאמר ר' פרק מ"ב).

מלכות אדום נקראת בשם חזיר וכן מלכות רומי (ב"ר פס"ה ומדרש תהלים על פסוק יכרסמנה תזיר מיערן), כי שני העמים דומים זה לזה בתכונותיהם ופעולותיהם הרעות לבני ישראל. האדומים היו על חרבם וכן הרומיים שעבדו למזל מאדים מארס , שמראו אדום. והנה בדמות מאדים ציירו את תמונת החזיר ויספרו כי בתמונת חזיר הרנ את האליל אדניס או תמוז. ונם ידוע 'טהרומים הקריבו את החזיר לקרבן אליליהם בימי חגיהם והאמינו שהוא מסונל לקרבן לכפר עונות יותר משאר בעלי חיים.

Advertisement