Family Wiki
Advertisement

לפי מרן הרה"ג יעקב יוסף שליט"א - עלון ארץ ישראל שלנו מלאכות האסורות בערב פסח במסכת פסחים נ’, מלמדת אותנו המשנה שעד חצות היום של י”ד בניסן מותר לעשות מלאכה, ואחרי כן אסור. יש שני טעמים לאיסור זה:

  1. רש”י מסביר שכולנו חייבים לאכול בליל הסדר מצה, מרור וחרוסת, וצריך להכינם בערב פסח. אם ילך האדם לעבוד כרגיל, אולי יגיע מאוחר הביתה ולא יספיק להכין את צרכי הסדר
  2. הרא”ש ושאר הפוסקים הסבירו שכשהיה בית המקדש קיים, היו צריכים, כל עדת ישראל, להקריב קורבן פסח אחר חצות היום. יום הקרבת הקורבן נחשב כעין יום טוב לאדם, ולפיכך אסור לו לעשות מלאכה ביום זה.

בימינו[]

חל האיסור למרות חסרונו של בית המקדש. איסור עשיית מלאכה בערב פסח אחרי חצות היום נפסק להלכה בשולחן ערוך, או”ח סימן תס”ח.

אסור להתחיל מלאכה גם קודם חצות היום, אך מותר להשלים מלאכה שהתחילו בה ביום הקודם. רק שלוש אומנויות בלבד מותר להתחיל לעשות קודם חצות, כי ניכר שהן לצורך החג. ואלו הן: תספורת, כביסה ותפירה – וכל זה בתנאי שיסיימו אותן קודם חצות היום. לפיכך, מי שרוצה לכבס בגדי גדולים יכול להפעיל את מכונת הכביסה עד חצות היום )אף אם המכונה תמשיך לפעול אחרי חצות היום מאליה(. אך המכבס בגדי קטנים, שמתלכלכים תדיר, יכול לכבס אחרי חצות היום ומותר לכבס להם גם בחול המועד.

"דבר האבד"[]

נוסף על כך, אסור לכתוב אחרי חצות היום, אלא אם כן יש חשש ל”דבר האבד”. כמו כן, לכתחילה אסור להוציא כסף מן הכספומט או להפקידהמחאות בבנק משום שזה גורם לפקיד להזין נתונים במחשב ולבצע בכך פעולות לאחר חצות היום. בשעת הדחק, כשאין ברירה, אפשר להתיר, אך אדם ירא שמיים ישתדל להוציא כסף מזומן ולבצע הפקדות עד יום י”ד בניסן, לפני חצות היום.

כתיבה והקלדת חומר כתוב למחשב אסורות בחול המועד ובערב פסח, לא אם כן כותבים או מקלידים חידוש בהלכה אשר יש חשש שיישכח והוא בגדר “דבר האבד”. גם לילדים אסור לכתוב שום דבר של מקצועות החול.

תכנון מראש[]

אנשים יראי שמיים נערכים מראש ומתכננים את מעשיהם בחוכמה. לא כדאי לחכות עד ערב פסח כדי להסתפר ולהסתכן בתור שנמשך עד אחרי חצות, ולא כדאי ללכת לבנק בערב פסח כדי שלא ייכשל בכתיבה ובחתימה ביום י”ד בניסן.

Advertisement