Family Wiki
Advertisement

תוכחת מלאך ה' בשלוש הקדמות שלוש הקדמות מקדים הכתוב למעשיהם של כל אחד מהשופטים המושיעים ואלו הן: הקדמה ראשונה: עשו הרע בעיני ה', מדוע השתעבדו ישראל תחת עמים אחרים הקדמה שנייה: התנהגות עם ישראל ומידת הליכתו בדרך ה' קובעות את גורלו, מדוע לא ניתנה לישראל הארץ המובטחת הקדמה שלישית: נפילת ישראל בידי אויבו, ישראל נפלו לפי אויביהם כאשר עשו הרע בעיני ה' ואז השופט המושיע נשלח כאשר ישראל חזרו וזעקו אל ה'

מתוך דף המקורות לשיעורו של הרב יעקב זיסברג, למשתתפי כולל "משכן בנימין" ליד "ישיבת קדומים - טבת תשע"ח

An angel of the LORD came up from Gilgal to Bochim מאת gustave dore

Advertisement