Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית

Toldot miclala

אחד המחזורים הראשונים של המכללה המקור:אתר המכללה

מכללת ליפשיץ היא המכללה האקדמית הדתית לחינוך הוא המוסד הותיק בארץ להכשרת מורים דתיים. המועצה להשכלה גבוהה העניקה בשנה"ל תשנ"ו הכרה והסמכה למכללה כמוסד אקדמי, הנותן תואר בוגר במקצועות התמחותו ייחודה של המכללה, לעומת כל המוסדות להכשרת מורים בארץ, הוא בזה, שהיא היחידה המכשירה מורים (גברים) למקצועות ההוראה השונים (קודש וחול).

בשנת הלימודים תשנ"ו נפתחה במכללה מסגרת לימודים מיוחדת המשלבת לימודי קודש במתכונת ישיבתית ולימודים אקדמיים לתואר B.Ed. "ישיבת המאירי", בראשותו של הרב שמואל זעפרני . צה"ל אישר למכללה מסלול הסדר צבאי מיוחד.

המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ נמצאת רח' הלל 17, ירושלים. קמפוס המכללה הוא בגבעה הצרפתית,רח' בר-כוכבא 103 ירושלים.


חזון המדרשה[]

דר' יעקב הדני, מנהל המכללה, מגדיר באתר את חזונה:" החיבור בין שמירת התורה עם המודרנה. ביטויים שונים יש לחיבור זה בתחומי החיים: בחקלאות, בעבודה (כלכלה), בחברה, בהגנה, במדעים ובתלמוד תורה ועוד. כל הענפים הללו צריכים לבוא לביטוי נאות בתכניות הלימודים המשלבות זאת בתפיסת עולם דתית כוללנית. יש בזאת משום חידוש גדול בתולדות החינוך הדתי בעולם היהודי. תהליך זה החל במשנה החינוכית של "תורה עם דרך ארץ", אולם המשימה שעמדה בפני מייסדי בית מדרשנו היתה רבה יותר משום שהמודרנה היתה להכרח קיומי בתחייה היהודית הלאומית בארץ ישראל ועקב הצורך להתמודד עם האתגרים שניצבו בפניה בדור התקומה הישראלית והמדינה שבדרך.

הוא מצטט את דברי הרב קוק על בית המדרש למורים:"במוסד זה ישנה מזיגה בין קודש לחול . לומדים כאן תורה שבכתב ותורה שבעל פה ולומדים חלק מהמדעים שנדרשים לעולם, לחיים בצורה של חול... יעזור השם שהמזיגה הזאת תתקיים באופן הנעלה ביותר בבית הזה".

הרב חי מאיר עוזיאל, רבה הראשי של ארץישראל כתב בי"ב אדר ב' תרפ"ט בספר האורחים:"הרגשתי בעצי כי נמצא אני בבית היוצ לנשמת האומה...ומבית מדרש זה יפוצו קרני אורה להאיר באור התורה וההמדע בארצנו ובכל תפוצות הגולה, כיעוד נביאנו לאמר:"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

תולדות המדרשה[]

המכללה האקדמית הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ ובשמה הקודם "בית המדרש למורים מזרחי",נוסדה בשנת תרפ"א (1921). היא הוקמה ע"י המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית וזכתה לתמיכתם של הרבנים הראשיים באותה התקופה, הראי"ה קוק והרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל.

המנהל הראשון של בית הספר היה אליעזר מאיר ליפשיץ ובעקבות זאת לאחר מותו שונה שמה לבית המדרש למורים שמו. חבר מורי בית המדרש למורים בראשיתו עיצב את דמותו של מורה "המזרחי", אשר שילב השכלה כללית ונשאר נאמן לאורח חיים דתי.

תוכנית הלימודים[]

תכנית לימודים להכשרת מורים במגוון ההתמחויות האקדמיות של המכללה: תנ"ך, תושב"ע, גיאוגרפיה, מתמטיקה, מדעי הטבע, תקשורת והוראת מדעי המחשב ומתמטיקה. תכנית הלימודים מתפרסת על ארבע שנות לימודים.

אחד ממסלולי הלימוד הוא ישיבת המאירי - תכנית לימודים המשלבת לימודי ישיבה ושירות צבאי (במתכונת ישיבות ההסדר), הכוללת לימודים לתואר אקדמי B.Ed בתנ"ך או בתושב"ע ובאחד מהמקצועות המדעיים: מתמטיקה, גיאוגרפיה מדעי הטבע והוראת מדעי המחשב ומתמטיקה.

קיים מסלול להכשרת רמים תכנית רמי"ם אשר אליו מתקבלים בדרך כלל : בוגרי בישיבה גבוהה או בעליהשכלה תורנית גבוהה ותעודת בגרות. מסיימי התוכנית בהצלחה מקבלים תואר B.Ed בתושב"ע ותעודת הוראה.

קיים גם מסלול לבנות הכולל הכשרת מורות להוראת תקשורת ואחת מההתמחויות הבאות: תנ"ך, תושב"ע, מתמטיקה, גיאוגרפיה ומדעי הטבע. התכנית מתפרסת על פני ארבע שנות לימודים.


קישורים חיצוניים[]

Advertisement