Family Wiki
Advertisement

מכון למורשת יהודי עזה היה בנצרים שבחבל קטיף. מטרתו היה לתעד את חיי היהודים בעיר עזה לאורך הדורות.

מראות המוזיאון[]

בעת העתיקה[]

ימי הביניים[]

לקראת חידוש היישוב היהודי[]

בעת החדשה[]

Advertisement