Family Wiki
Advertisement
Mecare jeuda vesomron

מחקרי יהודה ושומרון – קובץ כ הוא קובץ של מאמרים, אשר נכתבו על-ידי המרצים שהשתתפו בכנס יהודה ושומרון תש"ע -אוניברסיטת אריאל, בעריכה מדעית של מרים ביליג.

בקובץ השערים הבאים:

  • שער ראשון:מקרא, ארכיאולוגיה והיסטוריה
  • שער שני:תרבות, חברה ופוליטיקב
  • שער שלישי:סביבה טבע וחקלאות

וזרקור למחקרים חדשים

הוצאת:המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ומו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן

מחקרים נבחרים[]

  1. זאב חנוך (ז'אבו) ארליך -"יין כחל - מיקב בית כאחל" - בערך בית כחאל
  2. אילת מזר - ביצורי ירושלים בימי דוד ושלמה - בערך ביצורי ירושלים בימי דוד ושלמה
  3. יובל פלג - עיטור מנורה מהכפר חג'ה שבשומרון - בערך כפר חג'ה
  4. יורם אלמכיאס - פעילות ציונית בחברון מראשית המאה ה-20 ועד למאורעות תרפ"ט - בערך חברון והתנועה הציונית
  5. דן איזיקוביץ - "דבורת הדבש - חשיבותה בחקלאות המודרנית וסיכוייה ביהודה ושומרון" - לקריאת המאמר הקש בקישור לעיל. תמצית ממנו בערך דבורת הדבש – חשיבותה בחקלאות המודרנית וסיכוייה ביהודה ושומרון

רשימת המחקרים[]

ContentBookResearch Page 1
ContentBookResearch Page 2
ContentBookResearch Page 3
Advertisement