Family Wiki
Advertisement

המקור:הויקיפדיה העברית - אולי יימחק שם - יש תבנית חשיבות 20 12 2009


שיטת סימון דפים בתלמוד[]

על מנת לציין את מקור הציטוט מסמנים את המסכת, הדף והעמוד באחת השיטות הבאות: על מנת לציין שהמקור הוא מסכת בבא קמא דף יז עמוד א: הזכרת שם המסכת והדף ולאחר מכן נקודה אחת (.) לעמוד א או שתי נקודות (:) לעמוד ב (בבא קמא יז.)

אפשרות אחרת היא לסמן את העמוד כך: עמוד א' - ע"א עמוד ב' - ע"ב, למשל בבא קמא יז ע"א)

מבנה התלמוד[]

 • ממשנה עד משנה - יחידה לימודית הכוללת דיון הלכתי או מחשבתי בקטע משנה כל יחידה כזו גודלה משתנה מכמה שורות עד כמה דפים.
 • מסכת - כל ספר מספרי התלמוד או המשנה.
 • סדר - כל אחד מששה הקובצים (זמ"ן נק"ט: זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות) של המסכתות העוסקים בנושא כללי משותף (לרוב).

מונחים לשוניים[]

ציטוטים[]

בתלמוד קיימת שיטה לאבחן מה מקור ציטוט לפי מילת הפתיחה

 • תנן - ציטוט ממשנה
 • תנו רבנן - הוא מונח המשמש פתיחה לציטוט מברייתא או תוספתא.
 • תניא - הוא מונח המשמש פתיחה לציטוט מברייתא.
 • איתמר - פתיחה לדיון הלכתי, על פי רוב, מדברי האמוראים.
 • גופא - פתיחה להתייחסות לנושא שהוזכר לפני כן כנקודה צדדית.
 • אמר מר - פתיחה לדיון בציטוט שהובא לפני כן מנה או ברייתא.

שאלות[]

 • מאי בינייהו - שואלים מה ההבדל (ההלכתי) בין שתי דעות שנראות דומות.
 • מאי טעמא (מ"ט) - מה הטעם (הסיבה) ?

קושיות[]

 • מתיבי - קושיא ממקור הלכתי סמכותי יותר (ממשנה או ברייתא על אמורא, מפסוק על תנא).
 • ורמינהו - קושיא ממקור הלכתי שווה (מברייתא על ברייתא מפסוק על פסוק).
 • מתקיף - קושיא מסברא.
 • בשלמא - פתיחה לקושיא שמסתדרת עם דעה אחת אך סותרת את הדעה השנייה.

שונות[]

 • איבעיא להו - נשאלה להם, פתיחה לדיון בעל שני צדדים לפסיקה, עם סברות לשני הדעות.
 • תנא כוותיה - הבאת מקור תנאי לדעת אמורא.
 • תא שמע (ת"ש) - בוא ושמע, פתיחה להבאת מקור תנאי לשם ראיה, קושיא, תשובה ועוד.
 • שמע מינה (ש"מ) - פתיחה להבאת ניסיון הוכחה ממקור תנאי; סיכום לקבלת ההוכחה.
 • כתנאי - הבאת מחלוקת תנאים שנחלקו במחלוקת שנחלקו בה אחר כך אמוראים.
 • לימא/נימא כתנאי - ניסיון להבאת מקור תנאי שנחלקים בו תנאים במחלוקת אמוראים.
 • מנא הני מילי - חיפוש מקור מקראי להלכה.
 • מסתברא - סיוע הגיוני מסברה לדעה.
 • חסורי מחסרא והכי קתני - המקור התנאי משובש וחסר בו חלק לכן יש צורך לשנות אותו אחרת.
 • איכא דאמרי ... ואיכא דאמרי - יש אומרים ויש אומרים: ניסוח למחלוקת עם שתי דעות לפחות.
 • איבעית אימא - אם תרצה תאמר, פתיחה להבאת תירוץ אחד מבין כמה.

לקריאה נוספת[]

קישורים חיצוניים[]

Advertisement