Family Wiki
Advertisement

צילום אויר - מושב נהלל - המקור:הויקיפדיה העברית

מושב הוא צורת התיישבות ייחודית למדינת ישראל אשר מאגדת קבוצה של תושבים (לרוב חקלאים) במסגרת כלכלית משותפת. המשתתפים במסגרת המושבית מכונים חברים. לכל חבר מושב מוקצית חלקה, אשר במרבית המקרים משמשת לחקלאות. בחלק מן המושבים מתגוררים אנשים נוספים, שאינם חברים במסגרת השיתופית והם מכונים תושבים.

רוב המושבים בארץ קיבלו אדמות שהוקצו להם על ידי מוסדות המדינה (או מוסדות היישוב, לפני קום המדינה). רבים מהם מגדלים במושב דור שלישי של צאצאים, (במושבים הוותיקים כגון נהלל קיים כבר דור חמישי) אך מבחינה קניינית - האדמות שייכות למדינה, ומוקצות לתושבים לעיבוד חקלאי.

צורת ההתיישבות המושבית מחולקת לשני סוגים, בהתאם לסוג השותפות:

  • מושב שיתופי
  • מושב עובדים

מקור הפתיח - הויקיפדיה העברית - להמשך הערך הקש על הקישור

Advertisement