Family Wiki
Advertisement

מאגדת את 24 הרשויות המקומיות האזוריות ביש"ע, ונחשבת לארגון החוץ-פרלמנטרי הגדול ביותר בחברה הישראלית כיום. פועלת לביסוס היישובים והמאחזים, מתוך הכרה שמפעל ההתיישבות מהווה חלק מרכזי בהגשמת הציונות. במשך שלושת העשורים האחרונים הובילה מועצת יש"ע מאבקים רבים במדיניות הבריחה והנסיגה, הגירוש והעקירה. ריכזה את המאבק הציבורי הגדול ביותר בתולדות המדינה, המאבק בתוכנית ההתנתקות, והייתה הציר הארגוני והרעיוני מאחורי המחנה הכתום.המועצה פעילה למניעת פגיעה נוספת בשלמות הארץ באמצעות פעילות פוליטית, פרלמנטרית, משפטית והסברתית

אודות מועצת יש"ע[]

(מתוך האתר)

 • מי נכלל במועצת יש"ע?

ביהודה ושומרון 24 רשויות מקומיות פעילות – עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות - וכן מועצה אזורית אחת שחרבה: מועצת חוף עזה. מועצת יש"ע מאגדת את כל הרשויות ודואגת לאינטרסים המשותפים שלהם.

 • מועצת יש"ע – מאז ומתמיד?

חברון מאז ומתמיד, אבל מועצת יש"ע קמה רק עם חידוש ההתיישבות היהודית ביש"ע לאחר מלחמת ששת הימים, בהמשך לתנועת "גוש אמונים". מייסד המועצה ויושב הראש הראשון שלה היה ישראל הראל, תושב עפרה, שהיה שותף להקמת יישובים רבים ביש"ע.

 • למה צריך מועצה?

מפעל ההתיישבות ביש"ע הוא חלק מרכזי בהגשמת הציונות, ויש לו חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה. מועצת יש"ע היא הגוף המאורגן היחיד שמקדם ומבסס את ההתיישבות ביש"ע, ובשנים האחרונות לצערנו אף נלחם ממש על עצם קיומה. לרשויות ביש"ע צרכים מיוחדים שאינם קיימים ברשויות אחרות בישראל (למשל, צרכי ביטחון מוגברים, סלילת כבישים עוקפים, הכרה באדמות מדינה, סבסוד הסעות תלמידים בשל המרחקים הגיאוגרפיים) ומועצת יש"ע היא הגוף שמקדם את אותם צרכים ייחודיים.

 • מהן מטרות המועצה?
 1. החלת הריבונות הישראלית על שטחי יש"ע.
 2. המשך ההתיישבות בארץ הוד הקדומים ביהודה ושומרון, סביב לירושלים בירת ישראל .
 3. מאבק בהסכמים מדיניים הפוגעים בשלמות הארץ ואינם מקדמים השגת שלום בר-קיימא עם שכנינו. מועצת יש"ע הינה גוף שוחר שלום, אולם אנו נשענים על זכותנו המוסרית והטבעית על ארץ ישראל, ומתנגדים למסירת חלקים ממנה לאויב. שבענו מרורים מהבטחות הסרק של הפלשתינים ומהניסיונות הקודמים להגיע להישגים מדיניים באמצעות נסיגות - ניסיונות שהסתיימו בשפך דמים מתמשך.
 • מדוע הושארה האות ע' בשם המועצה?

הע', שייצגה את ההתיישבות היהודית בחבל עזה, במילה "יש"ע" – נשארה ותישאר, ולא במקרה. ראשית, זהו גל-עד לזכרון עולם לחורבן היישובים הפורחים וחבל הארץ המשגשג בחבל עזה. שנית, יש הרואים בכך גם עין צופיה לעתיד: גם גוש עציון נפל וקם כעבור 19 שנים, וגם אנו בע"ה עוד נשוב ונראה בקוממיות גוש קטיף מעפרו.

נבחרי מועצת יש"ע המתחדשת[]

רשימת הנבחרים:

 • שרה אליאש – ראש אולפנת להבה בקדומים.
 • דני דיין – מעלה שומרון.
 • הרב אליקים לבנון – ראש ישיבת ורב הישוב אלון מורה.
 • עדי מינץ – דולב.
 • אורי אליצור – עפרה.
 • יפעת ארליך – עופרה.
 • הרב אהרון אייזנטל – חיספין, רב ועד ישובי רמת הגולן.
 • חנן פורת – כפר עציון
 • יגאל כהן-אורגד – מכללת יהודה ושומרון באריאל.
 • משה לשם – גבעון החדשה.

לצידם יכהנו בהנהגה:

 • בנצי ליברמן – ראש המועצה האזורית שומרון.
 • שאול גולדשטיין – ראש המועצה האזורית גוש-עציון.
 • פנחס ולרשטיין – ראש המועצה האזורית מטה בנימין.
 • צביקי בר חי – ראש המועצה האזורית הר-חברון.
 • משה רוזנבאום – ראש המועצה המקומית בית-אל.
 • הרצל בן-ארי – ראש המועצה המקומית קרני שומרון.
 • זאב חבר – מזכ"ל אמנה.אתר המועצה

Advertisement