Family Wiki
Advertisement

בזמן הגמרא, נהגו לפתוח את היום ברגע היקיצה בברכת "א-להי נשמה" (ברכות ס,ב). במאות השנים האחרונות, התקבל בעם ישראל שלא לומר ברכה זו קודם נטילת ידים, אלא תפילת "מודה אני" (שאין בה הזכרת שם ה'). משפט זה מובא לראשונה ב'סדר היום' (רבי משה בן מכיר. שנת שס"ה).

נראה, שבסופו של דבר, הרעיון של שני הדברים הוא זהה. בתוך ברכת 'א-להי נשמה' אנו מכריזים: "כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך...". יסוד ההודאה הוא המרכזי, ובו יש לפתוח את היום, ולכן זה המסר המרכזי של 'מודה אני'. אנו נקראים "יהודים". המילה יהודי נובעת מהלשון של "תודה": "הפעם אודה את ה', על כן קראה שמו יהודה". תודה היא מלת מפתח בעולמו של יהודי.

מרן הרב קוק (בעולת-ראיה) מסביר שאמירת 'מודה' היא גם הודאה על האמת, הבנה שכל מה שיש לנו הוא מאת ה'. כאשר אדם מבין זאת, הוא מבין שבאמת לא מגיע לו כלום, וממילא הוא צריך להודות לקב"ה על כל מה שנתן לו. רק כאשר האדם מודה ומבין מנין המקור להכול, הרי שהוא יכול לומר "אני". כעת יש משמעות לקיומו של האדם.

מלך חי וקיים: משפט זה מראה את היחס ואת הניגוד שבין מלך מלכי המלכים, ובין בשר ודם. הקב"ה הוא "מלך חי וקיים" לנצח, ואילו האדם הוא ייצור עראי, הזקוק בכל יום לחמלתו של הא-ל המחזיר לו את נשמתו בחמלה. הנגדה זו לא באה כדי להנמיך את האדם, אלא להבליט את הקרבה והחיבה בינו לבוראו.

רבה אמונתך: ראשית יש להדגיש, שאנשים רבים מְפַסְקִים את המשפט בצורה לא נכונה. הפיסוק הנכון הוא "שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך". ופירושים שונים נאמרו בדבר: א. בעקבות החזרת הנשמה אמונתנו בבורא מתרבה ומתגברת (עולת-ראיה). ב. כשם שהקב"ה החזיר את נשמתנו, כך הוא יחזיר את כל הנשמות בתחיית המתים. ג. השבת הנשמה מעידה על נאמנותו הרבה של הקב"ה בהחזרת הנשמה שהופקדה בידו. ד. השבת הנשמה אל הגוף הפגום והבלתי-שלם מעידה על האמון שמאמין ה' ביכולתנו לתקן את כל פגמינו.

המשפט שבו אדם פותח את היום, משפיע על היום כולו. כשאדם פותח את היום באמירת "תודה" לה', כל מהלך יומו ינבע מאותה קדושה מיוחדת, מאותה תודה ומאותה שמחה.

בכנס מדעי שנערך בארצות הברית, הציגה פרופ' מק'מרון את תוצאות מחקרה: אין לעבור מיד משכיבה לקימה, אלא יש להמתין 12 שניות כדי לאפשר זרימת דם למוח. לכן המליצה: יש לספור עד 12 ורק אז לקום. פרופ' יהודי שנכח במקום העיר שמספר זה הוא מספר המילים שבתפילת "מודה אני ... רבה אמונתך". אכן גם במקורותינו נזכר (גטין ע,א) שלמרות שיש לקום בזריזות, יש לשהות מעט לפני הקימה כדי שלא להזיק לגוף.

המקור:מדוע פותחים את היום ב"מודה אני"? / הרב יוסף צבי רימון עלון שבת בשבתו לפרשת חיי שרה תש"ע

Advertisement