Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...

מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן ממוקם בהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון


Ariel University Center of Samaria Annual Conference of Judea and Samaria Research Studies

כנס מחקרי יהודה ושומרון - 2008

המו"פ האזורי שומרון ובקעת הירדן הוקם בשנת 1998 על ידי דר' יעקב אשל. הוא ממוקם במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, מקיים קשר הדוק עם המרכז האוניברסיטאי ונתמך על ידו. הסמיכות למרכז האוניברסיטאי מקנה לו יתרונות, בין השאר עקב התשתית למחקר הכוללת מכוני מחקר וחוקרים בתחומי :מדעי החברה והרוח, הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה להנדסה והפקולטה למדעי הבריאות.

מחקר ופיתוח אזורי השומרון ובקעת הירדן הוקם ביוזמת משרד המדע, התרבות והספורט, יחד עם המרכזים למחקר ופיתוח (מו"פ) ברחבי הארץ. המו"פ עוסק במחקרים בתחום מדעי הטבע והסביבה, מדעי החברה והחקלאות באזור.

לאור אפיונו של האזור בתנאים גאוגרפיים, אקלימיים ודמוגרפיים ייחודיים פותחו תחומי הפעילות הבאים ‏‏[1]:

  • מדעי הסביבה והחקלאות - מניעת זיהום מי התהום באקוויפר ההר; שימוש במי קולחין בחקלאות ותעשייה; אפיון המערכת ההידרולוגית באזור; שיפור מערכות השקיה והזנה בגידול הפרח אדמונית, ימי עיון והשתלמות לחקלאים באזור; יחס עובי – שטח – משך הגשם בשומרון, השפעת השקיה במי קולחין בשטחי מרעה.
  • מדעי החברה - לימוד המוטיבציה של דור ההמשך למתיישבי האזור להישאר ולהתגורר באזור; מעקב אחר קליטת עולים חדשים ביישובי האזור; שילוב משקים חקלאיים ביישובים קהילתיים בשומרון, מתיישבי הגבעות בשומרון ויהודה.
  • מחקרי יהודה ושומרון – עריכת כנס שנתי והוצאה לאור של קובץ שנתי של מחקרי יהודה ושומרון. המתקיים מדי שנה, החל משנת 1991.

מינואר 2009 עומדת בראש המרכז לפיתוח ד"ר מרים ביליג , מרצה בכירה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.

כנס מחקרי יהודה ושומרון תש"ע[]

ראו ערך מורחב: כנס יהודה ושומרון תש"ע

לזכרם של פרופ' חנן אשל ואביו דר' יעקב אשל

כנס יהודה ושומרון יתקיים השנה במרכז האוניברסיטאי באריאל ביום חמישי , כ"א סיון, 3 ביוני 2010. למחרת יצאו שני סיורים מאורגנים לאזור. פרטים על הכנס הקש כאן

להלן התוכנית המקוצרת של הכנס

Eshel mekuzar

התוכנית המקוצרת

כנס מחקרי יהודה ושומרון תשע"א[]

ראו ערך מורחב: כנס יהודה ושומרון תשע"א

הערות שוליים[]

  1. ‏מקור: אתר משרד המדע
Advertisement