Family Wiki
Advertisement

לשכת פנחס המלביש הייתה אחת משתי הלשכות שהיו משני צדי שער ניקנור. הלשכה נקראה בשם זה, מכיוון ששמו של הממונה על הלשכה היה פנחס.

השימוש בלשכה[]

בלשכה זו איחסנו את בגדי הכהונה של הכהנים, ברשות הממונה- פנחס. לדברי הרמב"ם היה היה גם אחראי על הכנת הבגדים ואריגתם‏‏[1].

יש אומרים שלשכת פנחס הייתה מעין חדר הלבשה בו הלבישו את הכהנים בבגדיהם לפי מידתם [2] לפני תחילת העבודה במקדש, ובעת יציאת אדם מבית המקדש והר הבית, ואילו המחסן בו אוחסנו בגדי הכהונה בפועל, היה לשכת הגזית.

מבנה הלשכה ומיקומה[]

הלשכה הייתה בנויה מצפון לשער ניקנור. קדושת הלשכה הייתה כקדושת העזרה, אף שהיא עצמה שכנה מתחת לעזרת הנשים, וזאת מפני שהיא הייתה פתוחה לעזרה. לשכה זו הייתה בנויה מ-24 חלונות כנגד כ"ד משמרות כהונה, ובכל חלון אוכסנו בגדי הכהונה של אותו משמר, כאשר כל חלון מחולק לארבע מדפים:

  • מדף לכתונות
  • מדף לאבנטים
  • מדף למכנסיים
  • מדף למגבעות או מצנפות

בכל שבוע נפתח החלון של המשמר שעבד באותו השבוע.

הערות שוליים[]

  1. רמב״ם, הלכות כלי המקדש, פרק ז',הלכה כ'.‏
  2. משנה, מסכת מידות פרק א', משנה ד'‏


Advertisement