Family Wiki
Advertisement

לפי תולדות הכתובה בישראל - אריה ליב אפשטיין

כתובת בנן נוקבן - "כתובת בנותינו הנקבות" - מקבילה מצד חד לכובת בנין דכרין, ומצד שני - לחיוב מזון האלמנה. הצד השוה בשלושתם הוא בהשתלשלות ההיסטורית, והם באים תמיד רצופים בכתובה.

יתר על כן, מאז תקופת התלמוד, כל כתובה הכוללת אחד מן התנאים כוללץ את שלושלתם. וכתובה שחסרה אחת מהן חסרה את כולם. הקרבה בין כתובת בגן נוקבן לבין בנין דכרין גלויה לעין:זו קובעת את זכויות הבנות וזו את זכויות הבנים בנכסי אביהם.


איסור נכסים – ולהיות בנותיה ממנו ניזונות מנכסיו[]

כתובת בנן נוקבן (הכתובה נוצרה בתקופה בה השפה הייתה ארמית) - כלומר, כתובת בנותינו הנקבות - מלבד מזונות הן מקבלות את המזונות עד שתחתניה. נשאלת השאלה כיצד ניתן לחתנן שהרי הן צריכות נדוניה. לכן בנות מקבלות נדוניה - אם האבא לפני שנפטר הספיק להשיא בת אחת, אז גם הבנות האחרות שצריכות להתחתן זכאיות לאותו סכום. במידה והאב נפטר לפני שהספיק להשיא בת אחת, הבת מקבלת "עישור נכסים", חלק עשירי של העיזבון. כלומר, אם אדם שנפטר והשאיר 10 בנות, כל בת מקבלת 10% מהנכסים הנמצאים ולכן תמיד יישאר משהו לבנים מהעיזבון. 10% מהעיזבון לבת הראשונה, 10% ממה שנשאר לבת השנייה וכו'). לפני שהבנים מקבלים את חלקן יש ניכוי מזונות לאישה, ניכוי מזונות לבנות ונדוניה לבנות. יש משנה האומרת שאם האב לא עשיר והשאיר עיזבון המספיק רק למזונות - כתוב במשנה שהבנות ניזונות והבנים מחזרים על הפתחים - הם צריכים לדאוג לכסף והבת לא צריכה לדאוג כי יש לה זכות קודמת.

כתובת בנן נוקבן – סעיף בכתובה המעניק לבנות הנפטר שאינן יורשות אותו. זוהי תקנה שבאה להגן עליהן, מעניקה מזונות עד לחתונתה ולצורך החתונה כל בת מקבלת מה שהראשונה קיבלה בחיי הבית ואם לא ידוע אז כל אחת מקבלת ע"פ איסור נכסים.

מבוא למשפט עברי

ממסכת כתובות[]

בעי רב פפא: בת אנוסה [1] יש לה [לבת] מזונות [2] או אין לה מזונות?

אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה לא תיבעי לך, דאמר: 'יש לה [לאם האנוסה] כתובה [3] מנה [4]' [ולכן גם יש לה כתובת בנן נוקבן]; כי תיבעי לך אליבא דרבנן, דאמרי 'יצא כסף קנסהּ בכתובתהּ' [5] – מאי [6]?: [7] כיון דלית לה כתובה לית לה מזוני? או דלמא: כתובה טעמא מאי [8] - כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה [9], והא לא מצי מפיק לה [10]!?

תיקו. (כתובות נ"ד)

הערות שוליים[]

  1. אנס את הנערה, ונשאה אחרי כן, כדכתיב 'ולו תהיה לאשה', וילדה לו בת, ומת
  2. מן האחין
  3. מנכסיו
  4. אם מת, ואף על גב שכבר נתן כסף קנסה לאביה
  5. ואין לה כתובה
  6. מזונות הבת שהן תנאי כתובה פקעי בהכי? או לא
  7. מי אמרינן
  8. דלא תקון לה רבנן
  9. משום דכל כתובת אשה משום שלא תהא קלה בעיניו להוציאה תקנוה
  10. כדכתיב 'לא יוכל לשלחה' (דברים כב יט); כתובה, דמשום אפוקי - הוא דלא תקון, דליכא למיחש - לית לה, אבל שאר תנאי כתובה, דלאו משום שלא תהא קלה איתקון - אית לה
Advertisement