Family Wiki
Advertisement

המקור: הלכה יומית לפי פסקח מרןהרב עובדיה יוסף שליט"א.


שאלה: מה היא כתובה שכותבים בזמן הנישואים?

תשובה: הכתובה היא שטר שנכתב קודם שנושא הבעל את האישה. ואסור לאדם לישא אישה בלי שיכתוב לה כתובה, ובכתובה כתובים חיובי הבעל לאישה. שמתחייב לזון ולפרנס את אשתו. ולדאוג לה ללבוש ראוי בחורף ובקיץ (כדרך שמקובלת על פי כבודו וכבודה,) וכן מתחייב בשבועה שלא ישא אישה על אשתו ועוד כמה עניינים.

גם מתחייב הבעל בכתובה, שאם יגרש את אשתו, ייתן לה סך כסף הנקוב בכתובה, ומוכרח להתחייב בסך זה, בכדי שלא תהיה האישה קלה בעיני הבעל להוציאה, דהיינו שלא יהיו הגירושין קלים בעיני הבעל, שכשיעלה על לבבו מאיזה טעם או ריב לגרש את אשתו, לא יפעל מיד לגרשה כי ידע שעל ידי גירושין יתחייב מיד לשלם סך הכתובה.

בזמנינו, נהגו רבים, להוסיף על סכום הכתובה עוד סכום כסף, הנקרא "תוספת כתובה". וגם סכום זה משמעותו, שאם ירצה הבעל להגרש מאשתו, יהיה חייב לשלם לה את אות והסכום הנקוב בכתובה. ומעשים בכל יום בבתי הדין, שזוגות באים להתגרש, וטענות הבעל אינן מספקות, ואז בית הדין כופה את הבעל לשלם לאשה את כל סכום כתובתה, ורק אז מאשר בית הדין את הגירושין כדת וכדין.

ומכאן גם נלמד, אודות מה שמקובל בדורנו על ידי ארגונים שונים, המפרסמים שעל פי היהדות האישה היא קנויה לבעלה כשפחה, ועוד מחזקים טענתם הראיה שבכתובה נכתב שהאישה קנויה לבעל וכו', וכל דבריהם הבל, שהרי אדרבא בכתובה לא נכתבים אלא חיובי הבעל לאשתו, ואילו התחייבויות האישה לבעל כלל לא מופיעות בכתובה, ובודאי שעל פי התורה האישה אינה שייכת לבעלה כמו שפחה, ותורתנו הקדושה והנצחית נכתבה על ידי ה' יתברך, בורא האיש והאישה, והוא שברא גם את טבע האיש ואת טבע האישה, ועל ידי נביאיו וחכמי תורתו הדריכנו איך יהיה יחס האיש לאשתו, ואיך הוא יחס אישה לבעלה, וכך היא דרכם של ישראל קדושים שזוכים בזה לאושר בעולם הזה, ולרב טוב לעולם הבא.

אוסף כתובות איטלקיות מהמאות ה-19 ו-20[]

Advertisement