Family Wiki
Advertisement

ישמעאל היה בנו של אברהם אבינו והגר שפחתו.

Expulsion of Ishmael and His Mother

גרוש ישמעאל והגד - ציור של אוגוסט דורא המקור:ויקישיתוף - Neutrality

ארץ ישראל לישראל, ולא לישמעאל[]

הרב דב ביגון במאמרו לפרשת חיי שרה כתב: "חז"ל מספרים לנו ש"פעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון, אמרו לו: ארץ כנען שלנו ושלכם, שכתוב 'ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם' וכתוב 'אלה תולדות יצחק בן אברהם'. הלך גביהא בן פסיסא ודן עמהם. אמר להם (לישמעאלים): מהיכן אתם מביאין ראייה? אמרו לו: מן התורה, אמר להם: אף אני לא אביא ראיה אלא מן התורה, שנאמר 'ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות' (בראשית כה ה-ו). אב שנתן גטין לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה, כלום יש לזה על זה כלום?" (סנהדרין צא א, עיין רש"י שם).

שתיקתם של בני ישמעאל על הטענה שבחייו כבר שילח אברהם אבינו את ישמעאל מהארץ, מלמדת שתביעת הישמעאלים לחלק את הארץ עם בני יצחק אין לה כל בסיס בתורה, ונדחתה על הסף.

ואכן בהמשך הפרשה, כאשר מת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע, ויאסף אל עמיו, נכתב: "ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה" (בראשית כה ח-ט). מפרש רש"י שישמעאל עשה תשובה והוליך את יצחק לפניו, דהיינו שחזר בו והסכים שהארץ ניתנה רק לישראל ולא לישמעאל. נכון לעכשיו אשרינו מה טוב חלקו של דורנו אשר זוכה לשוב לארץ ישראל, ארץ חיינו. אמנם שיבת ציון והקמתה וקיומה של מדינתנו האהובה רצופה במלחמות ובמאבקים, כפי שצפו לנו חז"ל "בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא". במלחמה עלינו לדעת את האויב ומטרותיו, כפי שלמדנו בצה"ל "דע את האויב". בני ישמעאל, דהיינו הערבים, אינם מסתירים את מטרתם ושאיפתם לחיסול מדינת ישראל ח"ו, באומרם, בניגוד לדורו של אלכסנדר מוקדון: "כולה שלי", בעוד שלצערנו ולבושתנו מנהיגינו וחלק האוחזים בהגה השלטון טוענים "רק חציה שלי", אמירה שאין בה אמת, הרי הקב"ה הבטיח לאבותינו ולנו שארץ ישראל שייכות אך ורק לעם ישראל. אמירה זו מחלישה את עמדתנו ועמידתנו מול אויבינו הנלחמים עמנו לא רק מלחמה פיזית אלא גם מלחמה פסיכולוגית ומורלית, כאשר הם מציגים אותנו כעם כובש, כצבא לא מוסרי, העושה פשעי מלחמה, שקרים אלו הם חלק בלתי נפרד מהטקטיקה שאויבינו משתמשים במטרה להחליש את כוחנו.

על כן חובה עלינו ועל המנהיגות המדינית, הרוחנית והדתית, לומר דברים ברורים ובהירים ואמיתיים לעצמנו ולאומות כולן, ולבני ישמעאל בפרט: ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל לא מפני שאנו שואפים לנשל את הערבים ולדכא אותם חלילה, אלא להגשים ולממש את ייעודו ההסטורי של עם ישראל להביא אור וטוב לעולם ולאנושות כולה כולל לערבים, כפי שעשינו זאת ואנו עושים זאת לאורך כל הדורות, על פי הבטחת האלקים לאברהם אבינו ע"ה: "ואעשך לגוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה" – וכל זאת דווקא בארץ ישראל ומארץ ישראל. ולא ירחק היום ויתקיימו בנו דברי רש"י – שגם ישמעאל יעשה תשובה כפי שהקדים את יצחק בהלוויתו של אברהם אביהם ומתוך כך "יכירו וידעו כל יושבי תבל כי אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה".

Advertisement