Family Wiki
Advertisement

הערך עומד להמחק מהויקיפדיה העברית

הישיבה התיכונית בחולון, הוקמה בשנת ה'תשס"ז, ב"בית העולה" בחולון בעקבות בקשת ראש העיר מר מרדכי (מוטי) ששון כשהיא מונה כיתה אחת ובה 20 תלמידים. כמחנך וראש ישיבה נבחר איתיאל בר לוי. כיום שוכנת הישיבה במרכז חינוכי ["כרם שלמה"]] המכיל בתוכו גם תיכון מדעי, ומתכבדת בארבע כיתות המונות כ-110 תלמידים. בישיבה נלמדים מקצועות הקודש ומקצועות החול והיא מחנכת לחיי תורה ודרך ארץ עם ציונות ואהבה לארץ ישראל, למדינה ולעם. הישיבה שייכת למרכז ישיבות בני עקיבא.

הקמת הישיבה

הישיבה הוקמה ע"י ישיבת ההסדר בחולון והרב שאול פיינה בעקבות בקשת ראש העיר מר מרדכי (מוטי) ששון להקמת מוסד חינוכי תיכוני לבני חולון בעירו. כראש הישיבה נבחר הרב איתיאל בר לוי- ר"ם מישיבת שעלבים. בשנה הראשונה שכנה הישיבה ב"בית העולה" בחולון- מוסד חינוכי לעולים חדשים. מבנה הישיבה כלל אז שני קראוונים- אחד ללימודים ואחד למשרד. בשנה שלאחר מכן, עברו התלמידים הראשונים יחד עם החדשים למרכז חינוכי ["כרם שלמ"]] שם היא שוכנת עד היום.

אודות הישיבה

כיום נמצאת הישיבה במרכז חינוכי כרם שלמה בישיבה 4 כיתות- ז'- י'. כל שנה גודלת הישיבה בשכבה. לכל כיתה ר"ם. ראש הישיבה - הרב איתיאל בר לוי.

Advertisement