Family Wiki
Advertisement

בית חגי - סרטון על ההלוויות

Izchak with david

ר' יצחק איימס בתספורת עם בנו בהר הבית

thumb|350px|right|יצחק אימס השם ינקום דמו זכר צדיק וקדוש לברכה

מאת שלום ידיד רבי יצחק איימס נעקד על מזבח מולך השלום בשובו מ"לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו" / היה מראשי העולים להר הבית בקדושה ובטהרה / המספידים: זכה ר' יצחק לעלות ממקדש של מטה הישר למקדש של מעלה / עקידת יצחק שלמה ידיד / הר הבית שלנו http://lamikdash.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

ברגשות צער עמוק ואבל קשה קיבלו המוני דורשי המקדש את הידיעה המרה על ארבעת היהודים שנטבחו על קדושת ה' בידי בני עוולה, ביניהם גם האיש היקר באדם ר' יצחק אימס וזוגתו היקרה, מראשי העולים להר הבית.

ר' יצחק היה ראש וראשון לכל דבר שבמקדש, ועבר חלוץ לפני המחנה, מסר שיעורי תורה בענייני המקדש בכל רחבי הארץ. וייסד את העליות הקבוצותיות הקבועות לעליה בהר ה' ולקום במקום קדשו. מדי חודש או מידי שבוע.

ר' יצחק אף זכה טרם פטירתו להתקדש ולהטהר ולעלות להר הבית בטהרה, שם היה נוהג לבקש להתחנן לזעוק ולבכות על עם ישראל ועל הזנחת מקום מקדשינו ותפארתנו. מספידיו ציינו את גודל הזכות שעלתה בידו לעלות היישר מבית המקדש של מטה לבית המקדש של מעלה.

תוך כדי שיעוריו שהעביר גם בקרב ציבורי העולים מבריה"מ לשעבר, קירב רבים מהם לשמירת טהרת המשפחה, לאחר שעברו דרכו שיעורי הדרכה לטבילה כדין. שיעורים והדרכות שנאמרו בנועם פניו האופיינית ובה קירב רבים לתורה המצוות.

ואשתו טליה מקרבת את הנשים. אף היא לימדה והדריכה נשים רבות, את המצוות הקשורות במקדש, את דיני העליה בטהרה, ואת גבולות ודרגות הקדושה בהר הבית.

לפני כשנה זכתה משפחת אימס לעשות בהר הבית "חלקה" תספורת פיאות לבנו עוז-דוד. (מצורפים תמונות). גם זה הפך למנהג בקרב העולים להר בטהרה.

אנשי חברון וגב ההר מציינים את מסירותו למען בית ה', את הובלת העליה השבועית להר הבית בכל יום רביעי בשבוע. עליה שהתפרסמה בעקבות התנכלויות המשטרה לחבריה ר' אלכסנדר שכטמן ור' אליעזר ברויאר. במסגרת רדיפת היהודים המתמידים לעלות בהר באופן קבוע.

בהספדים שנישאו עליו בהר הזיתים בו בחרו בני המשפחה לקוברם בגלל קירבתה ותצפיתה להר הבית מקום המקדש, הבטיחו הרבנים המספידים למלא את החלל שנפער בשורות העולים עם הירצחם של הקדושים. על כל אחד שנחסר יעלו עשרות ומאות חדשים. אמרו.

הרב ישראל אריאל שקרא לקיים את מצוות הנקמה, העלה על נס את פועלו הרב של ר' יצחק הק', את לימודיו בכולל בית הבחירה, את ההדרת ספרי "שלטי הגיבורים" בכדי לקדם את הידע והיכולות לבנין המקדש.

סגן השר איוב קרא, ויו"ר הקואליציה זאב אלקין, קראו אף הם לכפר על הזנחת מקום המקדש, להשיל את הפחדנות, לאזור חיל ולייהד את הר בית ה' ההרוס.

תנועות המקדש נערכים לקיים לזכרו שורת פעולות תורניים ומעשיים, ביניהם גם עליה מרכזית להר הבית, שתתקיים כנראה ביום השלושים להרצחם. ארץ ארץ אל תכסי דמם. אבינו מלכנו חזקנו וננקום נקמת דם עבדיך השפוך.

Advertisement