Family Wiki
Advertisement

ילקוט שמעוני הוא מדרש על תורה נביאים וכתובים מלוקט מתוך ספרי תורה שבעל פה.

ניתן למצוא אותו באתר צל הרים ילקוט שמעוני לפי פרשיות השבוע.

על הספר[]

לדעת רפאפורט (כרם חמד ח"ז מכתב א') היה המחבר ר' שמעון קרא (מת 1170). בעל "מאור עינים" (אמרי בינה פי"ט) ראה כ"י של הילקוט משנת 1310. צונץ ואברהם עפשטיין דחו דבריו, כי נזכרו בילקוט מדרשים מאוחרים, וכן בגלל שבעל הערוך ורש"י אינם מזכירים את הילקוט. לדעתם חברו ר' שמעון קרא שחי בדרום אשכנז בתחילת המאה ה- 13, והתואר "דרשן" נוסף אח"כ. החיבור לא התפשט עד המאה ה- 15, והוא נזכר לראשונה בדברי ר' יצחק אברבנאל. החלק השני מהילקוט על נביאים וכתובים נדפס בשאלוניקי 1521, והחלק הראשון, על התורה, נדפס שם בשנת 1526. הילקוט נדפס כולו בכמה שינויים בויניציא בשנת 1566, ואחר כך בהוצאות רבות.

המקור: אנציקלופדיה יהודית - דעת

Advertisement