Family Wiki
Advertisement

(עוד ערך שעומד להמחק מהויקיפדיה העברית - חובר בעיקרו על-ידי דניאל ונטורה)

ד"ר יוסי שׂפּ‏נְייר נולד בירושלים ב-1955) היה חבר קיבוץ מעלה גלבוע, מרצה בכיר במכללות להכשרת מורים במסגרת החברה להגנת הטבע ומחבר פרסומים בתחום ידיעת ארץ ישראל.

שפנייר עוסק בהעמקת הידע, בהקשרים של הוראה בשדה, ככלי חינוכי בהכשרת עובדי הוראה. מחקריו מתרכזים בספר המדבר המזרחי של ארץ ישראל, בהקשרים בין היהדות לבין הטבע ודרכי לימוד מקצוע ידיעת הארץ.

מסגרות הוראה[]

הדריך במסגרת החברה להגנת הטבע בבית ספר שדה: "שער הגיא" במושב בית מאיר, ובהר גילה. ניהל את בית ספר שדה של החברה להגנת הטבע בעפרה. השלים לימודי התואר השני, בלימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר-אילן וחקר את אזור מזרח השומרון. בשנת 1999 הוענק לו תואר שלישי במחלקה ללימודי ארץ-ישראל באוניברסיטת בר-אילן על מחקרו 'המדבר המזרחי של ארץ-ישראל' .

מרכז חוג ללימודי ארץ ישראל ומלמד במכללות להכשרת מורים - אורות ישראל. מרכז את מכון ארץ חפץ העוסק בהפקת משאבי למידה המשלב לימודי ארץ-ישראל ומקורות יהודיים בשדה. הוראה במכללת אפרתה ב"מכללת ליפשיץ" ומכון מופ"ת, בית ספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות. כן פועל במסגרת המרכז מידע חלמי"ש - (חקר ולימוד מקורות ישראל בשדה) וחבר במערכת [כתב העת 'על אתר', ביטאון לענייני ארץ ישראל במקורות.

מבחר פרסומים[]

 • בורות ומערות ברכס הר גילה נקרות צורים 13, החברה להגנת הטבע, תל אביב, עמ' 157-149.
 • אחרוני יצרני הקרח בירושלים, לוברבוים א', רון צ', (עורכים), ירושלים, לקט מאמרים, החברה להגנת הטבע, תל אביב, ע' 61-57.
 • הר יהודה: לקט מסלולים, החברה להגנת הטבע, תל אביב, 119 ע'.
 • אבן מה עשו? שימושים באבן לאורך הדורות, טבע וארץ , לא / 4 , ע' 35-32.
 • ברכת הגנבים בוואדי אל חראמיה, טבע וארץ , לא / 10, ע' 20-18.
 • יצור הסיד לאמות הים בצפון מדבר יהודה, קתדרה, 60, ע' 190-188.
 • נמל התעופה עטרות - אז והיום, ארליך ז"ח, (עורך), שומרון ובנימין כרך שני, ירושלים, ע' 137-133.
 • חוות כבשני סיד בהר כביר, ארליך ז"ח, (עורך), שומרון ובנימין כרך שני, ירושלים, ע' 295-288.
 • ערכו החינוכי של הטיול, דסברג א', פישרמן ש', (עורכים), טללי אורות , ג, שנתון מכללת אורות, אלקנה, ע' 177-165.
 • מזרח שומרון - היבטים גאוגרפים היסטוריים, ארליך ז"ח, אשל י', (עורכים), מחקרי יהודה ושומרון , דברי הכנס הראשון, תשנ"א - 1991, מכללת יהודה ושומרון, קדומים ואריאל, ע' 136-122.
 • מזרח השומרון בתקופה ההלניסטית הרומית והביזאנטית חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
 • יחסי נוודים ויושבי קבע במזרח השומרון בעבר וכיום , ארליך ז"ח, אשל י', (עורכים), מחקרי יהודה ושומרון , דברי הכנס השלישי, תשנ"ג - 1993, קדומים, אריאל תשנ"ד, ע' 387-379.
 • ארץ בנימין במקרא - קובץ מחקרים, מעלה לבונה, תשנ"ו.
 • "המדבר המזרחי של ארץ ישראל - מקום מפלט בתקופות ההלניסטית והרומית, י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון , דברי הכנס השישי, תשנ"ו קדומים - אריאל, תשנ"ז, עמ' 109-97.
 • ספנות, גידול יונים ומחצבים - ענפים בכלכלת המדבר המזרחי בתקופות ההלניסטית והרומית, אשל, י., (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס השביעי, תשנ"ז, קדומים - אריאל, תשנ"ח, עמ' 264-253.
 • סיור סביב ים המלח בעקבות המקורות, י' רוזנסון, ים קדמוני, אלקנה, תש"ס, עמ' 154-147.
 • המדבר המזרחי והמדבר הדרומי בעת העתיקה - קווי דמיון ושוני , י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, קובץ עשירי, אריאל תשס"א, עמ' 194-181
 • האופי היישובי של דרום מזרח השומרון בתקופת המשנה והתלמוד, א' זלקין (עורך), מים מדליו , 13 (תשס"ב), עמ' 263-233.
 • היישוב היהודי הקדום בדרום בקעת הירדן , ליבנה, מ', יחזקאלי, ר', (עורכים), יד ליאיר, תל אביב תשנ"ט, עמ' 98-92.
 • מלחמת גדעון במדיינים - מלחמת יושבי הקבע בנוודים, א' דסברג, ש' פישרמן (עורכים), טללי אורות, ט' (תש"ס), עמ' 96-89.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement