Family Wiki
Advertisement

חמשה חומשי התורה הם חמשת הספרים של התורה :ספר בראשית, ספר שמות, ספר ויקרא, ספר במדבר וספר דברים. לכל אחד מהספרים אנו קורים חומש.

חמשת הספרים הם הספרים הראשונים מתוך כ"ד ספרי התנ"ך והם מקיפים תקופה של 2,489 שנה מבריאת העולם עד חפטירתו של משה רבינו

התורה, אשר נקראת בציבור, כתובה על קלף וקרויה ספר תורה.

ראו כאןספר התורה מבולוניה - המאה ה-12 - כנראה העתיק ביותר שנמצא עד היום 2013

מעמדם של החומשים[]

על מעמדן של חמשה חומשי תורה אשפר ללמוד מדברי חז"ל:

 • על מעמדם - במסכת נדרים נאמר:"אמר רב אדא ברבי חנינא: אלמלא <לא> חטאו ישראל - לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא [1] ; מאי טעמא? [2] 'כי ברוב חכמה רב כעס ... ויוסיף דעת יוסיף מכאוב "ולפי שבעטו וחטאו - נוסף להם רוב חכמה שאר הספרים להטריחן יותר)."(כ"ב,ב')
 • על חשיבותם, לפי שאלת אסתר המלכה - במסכת מגילה [3] נאמר על הפסוק : "וַתִּקְרָא אֶסְתֵּר לַהֲתָךְ [מִסָּרִיסֵי הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר הֶעֱמִיד לְפָנֶיהָ וַתְּצַוֵּהוּ עַל מָרְדֳּכָי לָדַעַת מַה זֶּה וְעַל מַה זֶּה" - "אמר רב: "התך" זה דניאל, ולמה נקרא שמו התך ? שחתכוהו מגדולתו [4] ושמואל אמר: שכל דברי מלכות נחתכין על פיו.

לָדַעַת מַה זֶּה וְעַל מַה זֶּה - "אמר רבי יצחק: שלחה לו: שמא עברו ישראל על חמשה חומשי תורה, דכתיב בהן [5] "וַיִּפֶן וַיֵּרֶד מֹשֶׁה מִן הָהָר וּשְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת בְּיָדוֹ לֻחֹת כְּתֻבִים מִשְּׁנֵי עֶבְרֵיהֶם" מִזֶּה וּמִזֶּה הֵם כְּתֻבִים!

 • לא יבטלו לעולם - במסכת מגילה: "ר' יוחנן ורשב"ל ר' יוחנן אמר הנביאים והכתובים עתידין ליבטל [6] אינן עתידין ליבטל מה טעמא [7] קול גדול ולא יסף" [8]

הערות שוליים[]

 1. שכתוב בו ערך חלק של כל שבט ושבט, ולא סגיא בלאו הכי
 2. קהלת א,יח
 3. ד',ה'
 4. בימי אחשורוש: שהרי בלשצר השליטו תלתא במלכותו, וכן דריוש המדי, שנאמר וְעֵלָּא מִנְּהוֹן סָרְכִין תְּלָתָא דִּי דָנִיֵּאל חַד מִנְּהוֹן (דניאל ו,ג) וכן כורש, שנאמר וְדָנִיֵּאל דְּנָה הַצְלַח בְּמַלְכוּת דָּרְיָוֶשׁ וּבְמַלְכוּת כּוֹרֶשׁ פרסיא פָּרְסָאָה (שם,כט) וכשמלך אחשורוש - חתכו מגדולתו)!
 5. שמות לב,טו
 6. וחמשה סיפרי תורה
 7. דברים ה
 8. דף ז,א פרק א הלכה ה גמרא


פרשות השבוע[]

חמשת חומשי התורה מחולקות לפי פרשיות השבוע כדלקמן:לקריאה נוספת[]

Advertisement