Family Wiki
Advertisement

חכמת ישראל וחכמת הגויים הוא נושא חשוב לכל מי שיסודו באמונה היהודית אך במגע במגע עך תרבות המערב. הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, המהן היום כשר המדע והטכנולוגיה בממשלת ישראל וממשיך לכהן כרב שכונת אחווה בחיפה, דן בנושא לאור המובא בפרשת תולדות


Hacmat israel vehocmat hagoim
Advertisement