Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

חטיבת ביניים' הוקמה ברשת החינוך בישראל בשנת 1968, עם הנהגת רפורמה במערכת החינוך. במסגרת הרפורמה הוארך תוקפו של חוק חינוך חובה עד סיום כתה ט'. בחטיבת הביניים אורגנו הכיתות ז' עד ט'. חטיבות הביניים הופעלו בחלקם במסגרת בית ספר יסודי ובחלקם במסגרת בית ספר תיכון. אלה האחרונות היו חלק מ"בית הספר התיכון", אשר כלל את חטיבת הביניים ואת חטיבה עליונה - כיתות י' עד י"ב. וכך במרבית מערכת החינוך הרכב מוסדות החינוך לגילאי 6 עד 17 הוא כדלקמן: בית הספר היסודי - שש-שנתי (כיתות א'-ו'), ולאחריו חטיבת ביניים - תלת-שנתית (ז' עד ט'), ולבסוף בית ספר תיכון - תלת-שנתי (י' עד י"ב). בכמה בתי ספר בארץ מאורגן החינוך ההתחלתי, בית הספר היסודי וגן הילדים במסגרת של חטיבה צעירה, הכוללת גן חובה, כיתה א' וכיתה ב'.

מטרת הקמת חטיבת הביניים[]

לאור הנשירה של התלמידים מהלימודים בבתי הספר התיכון, נמצא כי אחד הגורמים ליציאתם של הנערים והנערות ממסגרת הלימודים הסדירה כבר בגיל 14 - 16 הוא המעבר החריף של הנער ממסגרת בית הספר היסודי אל מסגרת בית הספר התיכון. שינוי שכלל מעבר פיזי של מקום הלימוד, וגם מעבר למסגרת לימודים חדשה. בתוכנית זו נחשפו התלמידים למקצועות חדשים כדוגמת : מתמטיקה במקום לימודי חשבון, לימודי ביולוגיה, פיזיקה וכימיה במקום שיעורי טבע ולימודי חיבור, דקדוק וספרות - כל מקצוע נלמד לבד במקום הלימוד הכולל של מקצוע העברית. כן הוחל בחטיבת הביניים בלימודי השפה הזרה. היה גם הבדל בהכשרת המורים ולאור זאת גם בגישת המורה לתלמיד. בבית הספר היסודיהמורה היה בוגר מכללה להכשרת מורים עם דגש על ההוראה בבית הספר. לעומת זאת, בחטיבת הביניים, בין אם הייתה צמודה לבית הספר היסודי לבין אם - לבית הספר התיכון היו גם מורים בוגרי מוסדות חינוך אוניברסיטאיים. כאשר הוארך תוקפו של חוק חינוך החובה עד סיום כתה ט' והקמת חטיבת הביניים ציפו לירידה בנשירה של התלמידים ממסגרת הלימודים או לפחות לדחיית הנשירה מעבר לכתה ט' - גיל 14, בדרך כלל.

הערכת השינוי[]

בדו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא הפערים החברתיים בישראל, בראשות חבר הכנסת רן כהן, נסקרו מדדי יעילות וצמיחה בבית הספר - המיצ"ב - במקצועות מתמטיקה, אנגלית, מדעים ובקריאה שערך משרד החינוך בשנת הלימודים תשס"א. המבדקים נערכו בקרב כ-‎10,000 מתוך כ-‎80,000 תלמידים בכל שכבת גיל. התוצאות היו כי בכיתות ד'-ט' התגלתה עלייה חדה בפערים בכתה ז' - בעת המעבר מהחינוך היסודי לחטיבת-הביניים [1] .היה בכך כדי להצביע על ההבדלים ברמות הלימוד בין בתי הספר היסודיים אשר התגלו רק כאשר התלמידים הגיעו למסגרות של חטיבת הביניים.

העדיפות בתוכניות המיחשוב שניתנה לחטיבות הביניים נעשת הבין השאר על מנת לסייע בהדבקת הפער בין התלמידי בית הספר היסודי בבואם לחטיבת הביניים. וכך בתוכנית מחשוב בתי הספר במדינת ישראל שהחלה להתבצע בעקבות דו"ח ועדת הררי לקידום המדע והטכנולוגיה ניתנה עדיפות לאזורי מצוקה וגם לחטיבות ביניים. לבתי הספר מוצעת תשתית התקשרות לאינטרנט במחירים מוזלים הכוללת התקנה ומקום אחסון לאתרים וחומרי למידה . [2]

קישורים חיצוניים[]

קישורים חיצוניים[]

Advertisement