Family Wiki
Advertisement

זוהר חדש- הוא מדרש קבלי לשניים מחמישה חומשי תורה - ספר בראשית וספר ויקרא - וכן לשלוש מתוך חמש מגילות: מגילת רות, שיר השירים ומגילת איכה. חיבור זה הוא כיום חלק מספר הזוהר - אך הוא נתחבר בתקופה מאוחרת יותר. הזוהר החדש הוא אסופה של מדרשים השייכים לספרות הזוהר ונאספו מתוך כתבי יד על ידי מקובלי צפת, ואחד מהם - אברהם הלוי ברוכים - הוא שערך את הספר במאה ה-16.

המקור:לקסיקון לתרבות ישראל

Advertisement