Family Wiki
Advertisement

זכותו של זבולון לחיי העולם הבא - למרות התעסקותו בחיי העולם הזה - מובטחת בגין דאגתו לסיפוק צרכיו של יששכר שיוכל לעסוק בתורה.

על הפסוק בספר דברים [(לג, יח)] "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך" דרשו חז"ל: "שמח זבולון בצאתך מן העולם. ולמה? מפני שיששכר באהלך". בצאת זבולון מן העולם הזה לעולם האמת, אל לו לדאוג מה יהיה עם חלקו לעולם הבא, אלא יש לו לשמוח כי בטוח הוא בחלק טוב בגן עדן. ומדוע? "מפני שיששכר באהליך". כלומר, מה שיששכר יושב ועוסק באהלה של תורה, זה אהליך - אתה גרמת לו שישב באהלה של תורה על ידי שתמכת בו והחזקת אותו שיוכל לעסוק בתורה. לכן שמח זבולון בצאתך מן העולם.

ראו גם[]


המקור: הערך בויקישיבה: זבולון בסחורתו ויששכר בתורתו

Advertisement