Family Wiki
Advertisement
Dar book.jpg

התפרוסת היישובית של מערב השומרון בימי הבית השני, המשנה והתלמוד, והתקופה הביזנטית מאת שמעון דר

המחקר היה חלק מסקר ארכיאולוגי של מערב השומרון משנת 1974 ועד שנת 1981. הוא גם מבוסס על חפירות ארכיאולוגיות בכמה עיירות וחוות חקלאיות ודרכים מאותן תקופות.

תקציר[]

ארכיאולוגיה. התפרוסת היישובית של מערב השומרון בימי הבית השני, המשנה והתלמוד, והתקופה הביזנטית - שמעון דר. שני כרכים. בתוכן: מבני המשק והמגורים הכפריים במערב השומרון - בתי חווה; מבני המשק והמגורים הכפריים במערב השומרון - כפרים ועיירות; קוים לדמותו של הבית הכפרי בשומרון; מיגדלי השדה; רשת הדרכים הכפריות במערב שומרון; גידול הגפן וייצור היין במערב השומרון; הזית ושמן הזית במערב השומרון; ההוכחות הארכיאולוגיות לגידול דגנים במערב השומרון; חקלאות שלחין הררית, גידול צאן וייצור סיד במערב שומרון; מיתחמים ומצודות; קרות בני חסן - הכפר ושדותיו. תצלומים ואיורים המרוכזים בכרך ב´.

Advertisement