Family Wiki
Advertisement

התמדה היא פעולה מתמשכת על ידי האדם או יצורים אחרים. משמעויותיה הקרובות הן: עקביות, התגברות, עקשנות. בהקשר של למידה משמעותה שקידה ועיון מרובה. משמעות נוספת ואחרת היא תדירות, עמידה וקיום, התמשכות או המשכיות הזמן ואף נצחיות.

במחשבת היהדות[]

בימי הביניים[]

התמדה יוחסה לאל, וכן לגורמים בבריאה. רבי שלמה אבן גבירול, הוא רשב"ג, אשר חי במאה ה-11 בספרד כתב על "התמדת הבורא", כלומר נִצחיותו.[1]

הרמב"ם, רבי משה בן מימון, כתב בספרו מורה נבוכים ברוח הפילוסופיה היוונית והמדע האסטרונומי המקובל בזמנו על תנועת גרמי השמים: "התמדת התנועה הסבובית ושאין לה תכלה ולא התחלה".[2]

החכמים עסקו גם בהתמדה כהתנהגות אנושית. ]]רבי יונה בן ג'אנח]], הריב"ג, שחי במפנה המאות המאה ה-10- ה-11, כתב על היכולת האנושית לפעול ב"עקשות והתמדה על הדבר ושקידה עליו".[3] היא שובחה כאשר הונהגה בלימודים ובמחקר; למשל על יד אצל הריב"ג אשר כתב בספרו הרקמה על הצורך "בהתמדת החקירה והעיון".[4]

בעת החדשה[]

היוצר חיים נחמן ביאליק תיאר בהערצה ובהתרסה את תלמוד התורה לאורך הדורות, שהעניק כוחות של חיים לאומה, בשירו 'המתמיד'. בתיאורו של ביאליק ההתמדה של היחיד והרבים בלימוד כרוכה בסבל ובקושי. השיר, שנכתב בעידן מפנה המאות ה-19 - ה-20, הוא מעין קינה על נטישת הישיבות המסורתיות אל המערב ותרבותו, כחלק מתהליך החילון וההתבוללות של יהודי אירופה. ההתמדה בבית המדרש העזוב מונגדת בשירו לתהליכים אלו, הגם שכוחה נחלש לעומתם.[5]

בעברית החדשה נעשה במונח שימושים בהתאם לנסיבות התקופה. במדינת ישראל המונח והמושג נלקחו להיות אחד מערכי תורת הלחימה של צה"ל.[6]

כמו כן, נלקחה המילה לשימוש במדעי הטבע, למשל אל המונח חוק ההתמדה.

לקריאה נוספת[]

  • יעקב קלצקין, הערך: התמדה, אוצר המונחים הפילוסופיים, א-ד, ברלין: הוצאת אשכול, תרפ"ח.

הערות שוליים[]

  1. שלמה אבן גבירול, מקור חיים, ה, ל
  2. רמב"ם, מורה נבוכים, ב, יד
  3. יונה בן ג'אנח, ספר השרשים,
  4. יונה בן ג'נאח, הרקמה,
  5. חיים נחמן ביאליק, המתמיד, באתר בן-יהודה.
  6. ראו למשל: אמיר ברעם, הרצאה


-

Advertisement