Family Wiki
Advertisement
קטרבנות השטאה לפי מדינות.jpg


השואה, למה ?[]

Hsoahh why aviner.png

המקור: עלון לשבת "מעייני-הישועה" - לשבת פרשת ויגש תשע"ג

שמירת המסורת[]

פרופ' יפה אליאך כתבה בעיתון הדואר שמירת המסורת היהודית בקרב האסירים היהודים במחנות-הריכוז

(המאמר מצוטט מאתר מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית) התקציר:המאמר עוסק בשמירת המסורת היהודית בקרב האסירים היהודים במחנות-הריכוז, מחנות ההשמדה ומחנות העבודה. אחד הגורמים המכריעים שהשפיעו על יכולתם של האסירים לשמור על חגי ישראל היה סוג המחנה שבו נכלאו. התנאים היו שונים בכל אחד מסוגי המחנות. קיים גם הבדל בין גברים לנשים בכל הנוגע לאופן שמירת המסורת. שמירת המצוות ביטאה את רצונם העז של האסירים ואת הצורך שלהם להצהיר על יהדותם ועל אנושיותם לנוכח הבהמיות הנאצית.

במבוא היא כתבה:""היהדות מתייחסת לזמן ולהיסטוריה יותר מאשר לחלל ולטבע", כתב פאול טיליך. ואכן, המסורת היהודית, מעצם טבעה, ערה לזמן. הזמן מורכב משתי יחידות ראשיות: קודש וחול. שני ממדים יסודיים אלה של הזמן שולטים בהלכה ובחיים היהודיים. ביטוייו הגלויים ביותר מצויים בלוח הירחי-שמשי, בחלוקת ימי השנה לימי קודש ולימי חול, לחגים ולימים רגילים.1 רוב התפילות – הן בימי מועד והן בימי חול – חייבות להיערך בזמנים קבועים שאינם ניתנים לשינוי לפי שרירות לבו של היחיד, שומר המצוות. גם רבות מן המצוות ניתן לקיים רק בזמנים מיוחדים, כמו, למשל, התפילות היומיומיות, הנחת תפילין וקריאת שמע. השבת וימי החג מתחילים ומסתיימים במועד קבוע. החגים נקבעים על-פי השעון וזמני השמש והירח. מחזור ימי השבוע, מחזור הירח (מולד הירח חל בראשית החודש וירח מלא מועדו ב-15 בחודש), עונות השנה ומועדי החגים עומדים במרכז חייו של כל יהודי מאמין. אדם שצמח בתוך מסורת זו, שבה הזמן הלאומי-היהודי המקודש ממלא תפקיד עיקרי, הוא בעל מודעות רבה לזמן. הלוחות העבריים המרובים שחוברו בכתב-יד במחנות ובמקומות המחבוא, מוכיחים את קיומה של תודעת-זמן מתמדת זו.

ומסכמת:"שמירת המצוות ביטאה את רצונם העז של האסירים ואת הצורך שלהם להצהיר על יהדותם ועל אנושיותם לנוכח הבהמיות הנאצית. קיום המצוות על כל פרטיהן ודקדוקיהן ההילכתיים לא ניתן היה לביצוע בתנאים ששררו במחנה. "שמירת" המסורת היהודית הייתה הפגנה ליהדותם וביטוי לרוח היהדות שלא נכנעה לתנאי הזמן והמקום. הם היו מסורים למסורתם שעמדה בניגוד קוטבי לאידיאולוגיה הנאצית ולהגשמתה האיומה במערכת מחנות-הריכוז. השמירה על המסורת היהודית, ולא לרגעים בודדים בלבד, השרתה קדושה במציאות האיומה של המחנות. יחסם אל הזמן הלאומי-היהודי המקודש והמיוחד היה חולייה מקשרת בין העבר לעתיד. הוא העניק להם תחושה של תודעה היסטורית וקבע להם מקום ברצף ההיסטוריה היהודית. הם האמינו שהנאציזם סופו להתמוטט וש"הרייך בן אלף השנים", יעבור מן העולם בעודו באיבו. אסירי המחנות הנאציים ראו עצמם כצאצאי העם שגבר על פרעה, בני המכבים שגברו על מדכאיהם"

קישורים חיצוניים[]

השואה קישור לויקיפדיה

Advertisement