Family Wiki
Advertisement
Sukeman menacem A

ברקע המצבה של רבי משה ב"ר אברהם פרירה

הרב סולימאן מנחם ב"ר אליהו מני נולד בשנת תר"י (1850). עלה לארץישראל עם אביו בשנת תרט"ז (1856). היה תלמידו של ר' שלמה אליעזרוב, רבה של חברון וחתנו של הרב משה פרירה. משנת תרכ"ט שימש ראב"ד בחברון ויד ימינו של ר' חזקיהו מדיני.

בתרס"ה התמנה לרבה של חברון וכן עמד בראש ישיבת "מעשה ניסים".

בתרס"ב (1901) הדפיס את סיפרו של אביו "שיח יצחק". בהשפעתו נבנה בית החולים "חסד לאברהם" הוא בית הדסה. פעל רבות לביסוס הקהילה.

נלב"ע בט' באלול תרפ"ד (1924) . נטמן בשדה "ראשית חכמה".

המקור: הכיתוב על המצבה

Advertisement