Family Wiki
Advertisement

thumb|350px|left thumb|350px|right


כתב ערוץ שבע כתב ב-19 ינואר 2007 שנה לפטירתו של הרב יצחק כדורי זצ"ל - מאות התאספו אמש בישיבת "נחלת יצחק" בירושלים, לציון שנה לפטירתו של זקן המקובלים, הרב יצחק כדורי זצ"ל.

(האזינו בקישור לעיל לראיון עם הרב מרדכי אליהו)

המקובל הרב יצחק כדורי זצוק"ל נולד לפני למעלה מ-100 שנים בעיראק. הוא נולד ביום שבת של חודש תישרי בשנת 1898. בהיותו בן שבע עשרה דרש בפני גדולי התורה בבגדאד ועם תום דבריו ביקשוהו לא להרבות בדרשות בעתיד מפאת החשש של עין הרע. כך היה כוחו של הרב עוד מימי צעירותו.

"ארי עלה מבבל" - אמרו, כאשר עלה הרב לארץ בשנת תרפ"ג. הוא פנה לישיבת "פורת יוסף" בירושלים שאז פעלה שם מחלקה מיוחדת למקובלים. הוא למד בעיר העתיקה תחת הדרכתו של ראש הישיבה המקובל אפרים כהן, אביו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו רבי סלמאן אליהו, היה אז רב בישיבה רוויית הסודות.

התלמידים מילאו את כריסם בש"ס ובפוסקים וגם למדו את הקבלה על פי שיטתו של האר"י ז"ל בעזרת "עץ חיים" ו"שער כוונות".

בנו של הרב כדורי נזכר בדברי אביו שבעת בואו לארץ הקודש היו כאן שישים מקובלים בלבד. לדידו, רק מי שהתפלל חמש עשרה שנה על פי כוונות הרש"ש נחשב למקובל.

עם כיבוש העיר העתיקה על ידי צבאות ערב, פונתה הישיבה לשכונת הבוכרים, שם שהה הרב עד לשנת תש"ל, כאשר חדלו ללמוד קבלה ב"פורת יוסף".

הרב התגלה כצדיק לרבים רק לאחר פטירתו של רבי אפרים כהן, לפני כשלושים שנה. מלבד לימודיו הוא עסק בכריכת ספרים. מכריו מימים עברו זוכרים שלצד ההנאה שהפיק הרב ממתן כריכה חזקה לספרי חכמה, הוא עיין בכולם וכך הגיע לכתבי יד עתיקים שצילמם בזיכרונו.

שנים מספר עברו על הרב בישיבת המקובלים "בית אל" ברחוב רש"י, משם עקר לבניין אחר עם תלמידיו וקרא לישיבתו "נחלת יצחק". בשנים האחרונות התקשה להגיע יום יום לשם והתמקם גם בביתו שבשכונת הבוכרים.

Advertisement