Family Wiki
Advertisement

הרב חננאל אתרוג בן 44 (2009) המשמש כממלא מקום ראש הישיבה הרב משה בלייכר, נולד בירושלים, למד במדרשייה ולאחר מכן הגיע כתלמיד ל'שבי חברון'. לאחר שירותו הצבאי ולימודים ב'מרכז הרב' חזר לישיבה כר"מ ולתפקידו הנוכחי כממלא מקומו של הרב בלייכר. כשנשאל מיהם רבותיו ומורי דרכו הוא מונה את: הרב בלייכר, הרב צבי ישראל טאו, הרב מוטי שטרנברג.

בשיחה עם עלון פרשת השבוע מעיני הישועה הוא מספר על דעתו בעניני הישיבה, חברון ועוד.

  • כשהתכוננתי לראיון, אמר לי מישהו שגדל בחברון שהישיבה לא מייצגת את היישוב היהודי בחברון. למה הוא התכוון?

"אני לא מייצג מישהו בכוח. אני חושב שיחסי האנוש בינינו לבין שאר היישוב הם טובים ואני יכול להעיד על עצמי שאני מרגיש וחושב דברים טובים על כולם. בפועל, יש דגשים רעיוניים אחרים. כולם רוצים שעם ישראל ישלוט חזק בארץ ישראל. אנחנו כאן אולי יותר ממלכתיים. התלמידים שלנו מגיעים ממקומות שונים בארץ שהם לא מההתיישבות ביש"ע בכלל. האווירה קצת שונה והרוח אולי שונה. אני מניח שגם אצלך יש ויכוחים וחילוקים כמו בכל מקום. אני מרגיש טוב מאוד עם היישוב".

  • מבחינה סטטיסטית, עומדת ישיבת 'שביחבר ון' למרות הגדרתה כישיבה גבוהה , בשורה הראשונה עם המכינות הקדם צבאיות מבחינת

בוגרים שמשרתים כקצינים בצבא וכן מבחינת בוגרים מעוטרים בצל"שים. הרב אתרוג מו ה שעל חלקם של הצל"שים הם שומעים מאוחר מאוד כי הבוגרים לא מספרים אבל יש לו הסבר אחד לעניין: "אתה צריך להכיר את הרב בלייכר בשביל זה. יש לו אמונה מאוד גדולה בפנימיות ובגדולה של תלמידיו. כשמישהו גדול מאמין בגודל אז זה יוצא מהכוח אל הפועל אז הוא תופס אותו במקומו והוא מתגלה . אני לא חו שב דווקא על הקצין או על הצל"שניק. בוגר הישיבה זה אחד שחי את עצמו בגדול, חושב איך הוא יכול להיטיב עם העולם, לתקן את העולם, לעזור לעם ישראל. כל אחד בתחומו. לא צריך ל היות דווקא צל"שניק בצבא אלא להצטיין ולחשוב על הכלל בכל מעשה ודרך".

  • מה מייחד את הישיבה מעצם ישיבתה בעיר האבות ? או במילים אחרות, אם היה מגיע מנוף ומעביר את ביתרומנו לאשדוד נניח, הישיבה תשתנה?

"בטוח שהיא תשתנה. אני לא יודע להסביר את זה . כי קדושת ארץ ישראל היא דבר סגולי, ובכל מקום יש את הסגולות שלו -בתל אביב , חי פה ובכל מקום . כמו שהאבות לא בחרו סתם לחיות בחבר ון וכמו שחברון זה לא ירושלים . ההתעסקות בזה היא שולית בגלל ש'לדבר על' ו'לחיות את' זה שמיים וארץ. אנחנו יכולים קצת ללמוד ולנסות להבין על קצה המזלג מה זה לחיות בחברון . כמו המשל של 'הכוזרי' שכשאתה לוקח עץ ושם אותו במקום שלא מתאים לו הוא לא יגדל. אם לנסות להסביר אפשר אולי דרך העובדה שאברהם גר פה. כשאדם פותח בתפילת שמונה עשר האומר "אלוקינוואלוקי אבותינו אלוקי אברהם אלוק ייצחק ואלוקי יעקב" - כשחושבים על זה אתה מבין שזה ממש פה. נזכר בחברון כשהוא מדבר על האבות . אתה לא חושב ע ל זה ביום-יום אבל יש פה משהו שא ומר שאת ה נוגע במהויות בדברים הגדולים, באבות האומה".

Advertisement