Family Wiki
Advertisement

הרב חיים בן-עטר – אור חיים הקדוש (התנ"ן-התק"ג 1743-1696 )

הרב חיים בן עטר נפטר בטרם הגיע לשנתו החמישים. בשנות חייו הקצרות הרבה לעבור ממדינה למדינה ובכל מקום שהה פרק זמן קצר. ובכל זאת, הוא זכה להערצה מיד עם בואו, הערצה שלא פסקה עד ימינו. הרב בן עטר הוא אחד האישים היחידים, שהעם צירף לשמם את התואר "הקדוש", והערכה לו ולספרו, "אור החיים" מקיפה את כל תפוצות ישראל .

"אור החיים הקדוש" – הכינוי שניתן לו על שם ספרו הנודע – נולד בעיר סאלי שבמרוקו. גדולתו ניכרה בגיל צעיר. הוא חיבר פירוש על חלק מן התלמוד, והחל ללמד תורה צעירים ומבוגרים . אולם הצרות החלו מתרגשות ובאות עליו. באותם ימים היה השלטון בסאלי שלטון עריצות ודיכוי שהתנכל ליהודים וירד לחייהם. חותנו העשיר הושלך לבית כלא בעלילות שווא ונפטר שם. גם על רבי חיים טפלו אותה עלילה. הוא נאסר ובמאמצים מרובים נפדה. הוא עבר להתגורר בפאס ולאחר מכן בטיטואן. מוראות הרעב שפקד את הארץ לא פסחו עליו. הרב בן עטר החליט להגשים את חלום נעוריו: לעזוב את הגולה ולעלות לארץ-ישראל. אך דרכו הייתה רצופת ייסורים: תעייה במדבריות מרוקו, סכנות מחיות טרף ומשודדים, מאסר נוסף באלג'יר, וגזר דין מוות, שממנו נחלץ בנס.

מפליא הדבר, שבעיצומן של הצרות חיבר רבי חיים את ספריו הנודעים, המעוררים השתאות בהיקפם ובעמקותם: על התלמוד ("חפץ ה'"), על ה"שולחן ערוך" ("פרי תואר"), על התורה ("אור החיים") ועל הנביאים ("הראשון לציון").

לאחר תלאות מרובות הגיע לליוורנו שבאיטליה והתקבל שם בהערצה. תלמידי חכמים התקבצו ללמוד תורה מפיו, המונים באו לדרשותיו, ונדיבים הדפיסו את ספריו. בני הקהילה ביקשוהו להישאר בקרבם, אבל החלטתו הייתה נחושה: לעלות לירושלים ולהקים בה ישיבה, ואכן הוא עלה לארץ-ישראל בראש קבוצת תלמידים ובני משפחותיהם. רבה של טבריה, רבי חיים אבולעפיה בן ה- 93, הזמינו לקבוע את ישיבתו בטבריה ולהיות לממלא מקומו, אך הרב בן עטר סירב: מקומו – בירושלים !

כשהגיע לירושלים קיבלו את מרותו בהכירם בגאונותו ובקדושתו. בחירי הלומדים התקבלו לישיבתו, בהם הרב חיד"א. לימים כתב החיד"א: "זכיתי והייתי בישיבתו הרמה, ועיני ראו גדלות תורתו. עוקר הרי הרים, וקדושתו הפלא ופלא. וחכמתו הכרת מספריו, אך זה עשירית מחכמתו ומרוחב לבו".

הימים שעשה הרב בן עטר בירושלים לא היו רבים וכעבור שנה נפטר. דמותו נותרה למופת בקרב העם, שקשר לה כתרים ועוטרה באגדות. ספרו על התורה הוא ספר יסוד, הכולל בתוכו הלכה, רמזים ופרפראות, הסברים ופלפולים, ועל שמו הוא קרוי" "אור החיים" הקדוש.

המקור:[http://israelphilately.org.il/articles/content/he/000431 הרב שלום ולך[

Advertisement