Family Wiki
Advertisement

המקור: הרב ישראל רוזן. מכון צומת


ביום מר ונמהר, בכ' באייר, נסתלק מאתנו, אנשי מכון 'צומת' ו'שבת בשבתו', הרב אורי דסברג ז"ל, בתאונת דרכים טרגית. כל ימיו התעקש להשמיט תואר 'הרב' משמו, וגם התנגד לעטר את מדורו בתמונתו, כשאר הכותבים. עם התוספת 'ז"ל' הרשינו לעצמנו לשנות, לכבודו ולכבוד מפעלותיו.

מכון 'צומת' קיבל לידיו את מלאכת עריכת 'שבת בשבתו מידי 'הפועל-המזרחי' ועמותת 'מיכאל לוי' לאחר 9 שנים בהן נערך ע"י הרב ד"ר יצחק אלפסי הי"ו. החל מפרשת לך-לך תשנ"ד (גליון 462) הרב אורי ערך את הגליונות לאורך מספר שנים. גם משחדל, המשיך להעשיר אותנו בכתיבתו במדוריו היפהפיים, המחכימים והמאלפים; בשנים האחרונות על ספרים ועל אישים. והכל בדקדוק מוקפד על תוכן ועל סגנון. גדולתו העיקרית היתה כעורך. ולא סתם עורך, אלא עורך אקטיבי האוחז בשרביט העריכה. במכון 'צומת' ערך את 30 כרכי 'תחומין', עבי הכרס ועתירי התוכן, ולפני שבועות אחדים מסר לדפוס את הכרך הל"א, הפותח את העשור הרביעי למפעל-חיים זה. את הקדמתו לכרך זה, שיוקדש לזכרו הברוך, סיים במילים המגדירות היטב את דרכו העריכתית; "מתפקידה של מערכת כלפי כותבי המאמרים היא שסומכים עליה שדבריהם לא רק יפורסמו אלא גם יילמדו". הוא למד את מאמרי הכותבים, בדק את מקורותיהם, דן עמם טלפונית, בדוא"ל ובהערות שוליים. הרב אורי לימד את כותבי המאמרים התורניים כיצד להתמקד, לדייק, לארגן מאמר ולסכמו. כמדומה ששובל של עורכים תורניים ממיגזרים שונים למדו ממנו אורחות עריכה. כמעשהו ב'תחומין' כך באנצי' התלמודית בה שימש בעשור האחרון רכז המערכת, וחילק את זמנו בין מפעל זה ל'תחומין'. כך גם ב'טללי אורות', בטאון מכללת 'אורות', וכך בספרים נוספים שערך.

אך לא רק בעט ובמקלדת שלח הרב אורי את ידיו האמונות; הוא היה ממייסדי מכון 'צומת' מראשיתו (החל מתשל"ז,1977) ועסק רבות גם בפתרונות הלכ-טכניים בשטח, במיגזר החקלאי, הבטחוני והרפואי (ראו מאמריו ב'תחומין' על חליבה בשבת, על המשטרה בשבת ועוד). אורי היה חדור אמונה בחזון המדינה-היהודית ובאפשרות מימושה הלכה למעשה, כחניך 'כרם ביבנה' ו'מרכז הרב'. גם חינוך בית-אבא, הציוני למופת, תרם לחרות בקרבו 'צו שליחות', אותו נשא בדבקות ואף הנחילו לצאצאיו.

אורי שימש לעתים רבות כדובר הרהוט של מכון 'צומת', בעיקר בכלי תקשורת רדיופוניים. בכל כנסי 'צומת' כיכב כדובר בולט וכמנחה בחסד. כישוריו העיצוביים, ותכונת הדייקנות שאפיינה אותו, נוצלו ב'צומת' לעיצוב עזרי תצוגה, תערוכה ומודלים לימודיים חינניים. הוכינו מכה רבתי עם אובדנה של אישיות כה מרכזית ורבת פעלים. אישית, איבדתי חבר ורע מאתגר השותף לדרך ולמפעל חיים. נתייתמנו!

Advertisement