Family Wiki
Advertisement

הראשון לציון הוא תואר שמקורו בפסוק: "ראשון לציון הִנֵה הִנָם ולירושלים מְבֵַר אֶתֵן" (ישעיהו מ"א, כ"ז) ומשמש עד היום כתארו של הרב הראשי הספרדי בישראל.

תחילת השימוש בו היהה עוד מאה ה-17, עת ניתן התואר לרבם של יהודי ירושלים. כאמור, בשנת 1842 , עם מינויו של הרב חיים אברהם גאגין לחכם באשי אוחדו תפקידי החכם באשי עם תפקידי ה"ראשון לציון".

מימי המנדט הבריטי משמש הראשון לציון גם כהרב הראשי הספרדי מטעם הרבנות הראשית.

טקס ההכתרה[]

בבית כנסת בית הכנסת על שם רבן יוחנן בן-זכאי, אחד מארבעת בתי הכנסת הספרדיים נערך החל משנת תרנ"ג (1893) טכס הכתרתו של הרב הספרדי הראשי "הראשון לציון" ‏‏[1].

טכס ההכתרה היה נערך בנוכחות בני כל העדות והותיר רושם עז על בני ירושלים. 'הראשון לציון' הולבש בגלימה רקומה בחוטי זהב וכסף עת הופיע בבית הכנסת מלווה בחכמי העדה. וכך תיארו אחד מבני ירושלים שצפה בטכס: "הוא הופיע בבית הכנסת מעוטר בזקני החכמים המצוינים. ואחרי עלותו הבמתה בירך ברכת "שחיינו" על המעיל החדש אשר הלבישוהו החכמים"..בתום הטכס ליווה כל הקהל את הרב לביתו וראש השוחטים היה טובל ידו בדם בהמה דקה (כבש או עז) שנשחטה ומטביע טביעת כף יד (חמסה) מעל המשקוף - נגד "עין הרע", כדי להרחיק כל רע מבחיר העם. המקור: מנהל חברה ונוער של משרד החינוך סיורים העקבות עדות בירושלים

רשימת הרבנים הנושאים בתואר[]

המקור:ויקישיבה

הרב חיים אברהם גאגין

הרב משה יהודה פראנקו, יום פטירתו : א טבת.

הרב יהודה נבון, יום פטירתו: כג כסלו.

הרב שלמה משה סוזין, יום פטירתו: כח כסלו.

הרב רפאל מאיר פניז'ל, יום פטירתו : יד טבת.

הרב יעקב שאול אלישר

הרב יעקב מאיר

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

הרב יצחק נסים, שימש עד שנת תשל"ד.

הרב עובדיה יוסף שימש בין השנים תשל"ד-תשמ"ד.

הרב מרדכי אליהו שימש בין השנים תשמ"ד-תשנ"ד.

הרב אליהו בקשי דורון שימש בין השנים תשנ"ד-תשס"ד.

הרב שלמה משה עמאר התחיל לשמש בשנת תשס"ד.

הערות שוליים[]

  1. עד אז החכם באשי של קושטא היה הרב הממונה מטעם השלטונות על יהודי ארץ ישראל בכלל ויהודי ירושלים בפרט
Advertisement