Family Wiki
Advertisement
Kevuzot finanasuot gedolot

הקבוצות הפיננסיות הגדולות בישראל המקור: הכתבה לעיל

סמי פרץ, מהעיתון The Market כתב ב-18 דצמבר 2009 דביר העביר 14 אלף לקוחות - יונס קיבל תיאבון. בכתבה הוא הציג את המבנה של הקבוצות הפיננסיות בישראל.

בין השאר הוא כתב:

  • "שיעורי המעבר בין בנקים בישראל הם נמוכים מדי, בשל חסמים ומכשולים שעומדים בפני הלקוחות ומורידים לו את החשק לעשות זאת. למעשה, גם כשמתגברים על החסמים האלה, כדאיות המעבר לא גדולה משום שמבנה הענף הוא כזה שאין בו באמת הבדלים מהותיים במחירי שירותי הבנקאות בבנקים השונים"
  • אבל הגענו למקום שבו חמשת הבנקים וחמש קבוצות הביטוח הגדולות הם יציבים, מהווים אלטרנטיבה טובה לכל לקוח ומספקים מגוון שירותים. יתרה מכך, שתי ועדות חשובות שפעלו כאן בשני העשורים האחרונים הצליחו לצמצם את הריכוזיות בבנקאות הישראלית ובשוק ההון באופן משמעותי. תחילה ב-96', ועדת ברודט לצמצום הריכוזיות במשק ובבנקים המליצה לחייב את הבנקים למכור את השליטה שלהם בתאגידים ריאליים כמו אפריקה ישראל, מגדל, דלק וכור. ולפני ארבע שנים, ועדת בכר לצמצום ניגודי האינטרסים בשוק ההון חייבה את הבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות הנאמנות.
Advertisement