Family Wiki
Advertisement

להלן מפה המציגה דרוג אזורים בארץ על פי עצמת רעידת האדמה הצפויה בהם. הערכים במפה מייצגים את מקדמי העוצמה הסיסמית אשר נקבעו כחלק בלתי נפרד מהתקן הישראלי לבניה עמידה ברעידות אדמה. המקור : המרכז למיפוי ישראל

Eqredmap

תאוצות קרקע לתכנון בניינים לעמידה ברעידות אדמה - המרכז למיפוי ישראל

Advertisement