Family Wiki
Advertisement

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא המוסד הממשלתי המוסמך, לפי החוק, לאסוף נתונים סטטיסטיים על הנעשה בתחום השליטה של מדינת ישראל. הנתונים נאספים בצורה שוטפת ומתפרסמים בהודעות לעיתונות, בירחון הססטיסטי ואחת לשנה בשנתון הסטטיסטי.

הסטטיסטיקן הממשלתי הראשון היה פרופסור רוברטו בקי, יליד רומא (1909 - 1995) בנו של ריקרדו בקי, כלכלן וסטטיסטיקאי נודע באיטליה. עלה לארץ ישראל בשנת 1938, מאיטליה.

הוא הקים את המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים.

עם הקמת המדינה יסד את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של מדינת ישראל ועמד בראשה בשנים 1948 - 1971. הלשכה, בראשותו של פרופסור בקי, הייתה אחד ממוסדות הממשלה הראשונים שקבעו את משכנם בירושלים.

פרופסור בקי היה מיוזמי מפקד האוכלוסין הראשון במדינת ישראל, שנערך ב-8 בנובמבר 1948, לקראת הבחירות לאספה המכוננת, ובמסגרתו הוענקו מספרי זהות לכל תושבי ישראל.

נבחר ב-1964 כחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וזכה בפרס ישראל לסטטיסטיקה לשנת תשמ"ב.


מפקד האוכלוסין[]

אחד לכמה שנים נערך מפקד אוכלוסין אשר מטרתו לקבל מידע מאוכלוסיית מדגם, באופן בלתי אמצעי, על ידי פוקד המבקר בבית המרואיין. היתרון של המפקד שהוא מגיע לכלל האוכלוסייה.

שלב הראיונות בסקר מפקד האוכלוסין החל ב- 28.12.08 ויימשך עד סוף חודש פברואר 2009. בתקופה זו יגיעו כ- 2,000 סוקרים בכל רחבי הארץ, אל כ- 350,000 משקי בית, היינו כ - 1.2 מיליון איש בישראל על מנת לראיין את האוכלוסייה.

מדד המחירים לצרכן[]

מטרת המדד לאמוד את השינוי שחל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל קבוע" של מוצרים ושירותים, או בפדיון המתקבל עבור "סל קבוע" של מוצרים ושירותים. סל המוצרים והשירותים מייצג דפוסי תצרוכת או ייצור, כפי שהשתקפו בתקופה מסוימת, המהווה תקופת בסיס של כל מדדומדד. הסל של כל מדד כולל מוצרים ושירותים באיכות ובכמות בלתי משתנות או שוות ערך,כך שהשינויים במדד משקפים שינויי מחירים בלבד.

כי חודש מתפרסם מדד חדש וךחו מעדכנים את מחירים הצמודים למדד כמו שכר עבודה ואחרים.

קישורים חיצויים[]

Advertisement