Family Wiki
Advertisement

קטלוג כתבי יד עבריים מהוותיקן מצוי בבית הספרים הלאומי. בדף הפותח את האתר נכתב:

קטלוג של כל כתבי-היד העבריים השמורים בספריית הווטיקן הוכן על-ידי צוות המכון לתצלומי כתבי-יד עבריים בעזרת מלומדים אחרים ונדפס על-ידי הספרייה האפוסטולית של הווטיקן.

הקטלוג מקיף 801 כתבי-יד, רובם מימי הביניים, של אחד מאוספי כתבי-היד העבריים החשובים ביותר.

הוא כולל תיאורים מפורטים וזיהויים עדכניים של אלפי טקסטים וניתוח של ההפקה החומרית של כל כתב-יד, הפרדה בין שכבותיו השונות זו מזו ובין מעתיקים אחדים שפעלו יחדיו, מבחר נתונים פיסיים, זיהוי טיפוסי הכתב ואזורי ההפקה של כל שכבה ואומדן זמנה על סמך בחנים קודיקולוגיים ופלאוגרפיים.

כמו כן נכללים בו גלגולי כתבי-היד והרשומות שנוספו להם במרוצת הזמן.

הקטלוג, פרי שיתוף פעולה ממושך בין בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי והספרייה האפוסטולית, עומד עתה לרשות הקוראים באופן מקוּון באתר הספרייה הלאומית של ישראל ובאתר ספריית הווטיקן.

Advertisement