Family Wiki
Advertisement

האם מותר להתחתן לפני האח הגדול? בכך עוסקת מסכת בבא בתרא: ק"כ ע"א)

הרב יהודה זולדן דן בנושא העלון מעט מן האור בנות צלפחד מוזכרות בפסוקים לעתים על פי סדר הולדתן, ולעתים על פי סדר חכמתן. הרשב"ם מפרש: "כשנישאו בנות צלפחד מנאן הכתוב דרך גדולתן דכתיב: 'ותהיינה מחלה תרצה חגלה ומלכה ונועה בנות צלפחד לבני דודיהן לנשים' (במדבר ל"ו, י"א). ומסתבר דכך נולדו, כדכתיב: 'לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה' (בראשית כ"ט, כ"ו)".

האם דברי לבן מחייבים את כלל ישראל שלא לשאת צעירה לפני בכירה? הרב אליעזר וולדינברג (שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן נב), כותב שעניין זה לא נפסק ברמב"ם ובשולחן ערוך, וזהו רק מנהג יפה. לדברי האור החיים הקדוש (בראשית שם), יעקב אבינו לא חשש לזה. בשל כך הוא התיר לרחל הצעירה להתחתן לפני אחותה לאה המבוגרת יותר ממנה, מה גם שהגדולה היא לא הבכורה.

גם הרב משה פיינשטיין (שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ב סימן א) התיר לאח צעיר להתחתן לפני אח הגדול בשל מצות פרו ורבו המוטלת עליו, ואין הוא צריך להמתין עד שהאח הגדול יינשא. הוא מוכיח דבריו מהאמור במשנה (קידושין סד ע"ב): "המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכלל". רש"י מסביר שהבוגרת איננה ברשות האב להשיאה. מכאן הוא מסיק שלו היה איזה איסור בכך, היה לאב לקדש את בתו הגדולה קודם. אם כי ניתן לטעון שהדבר מתאפשר כעת כי ממילא אינו יכול להשיא את הבוגרת. לדבריו, האח הבוגר קודם לצעיר כששניהם כבר השתדכו, אזי חתונתו קודמת, אך אם הצעיר השתדך והבוגר עדיין לא, יכול הצעיר להינשא. לבנות צלפחד הזדמנו חתנים באותה עת ולכן הן נישאו לפי סדר גילן.

הרב יוסף דב סולוביצ'יק (בית הלוי, בראשית שם) כותב שלבן קִנטר את יעקב באומרו: "אפשר במקומכם המנהג כן להקדים הצעיר לפני הבכור, אבל במקומנו לא יעשה כן". מכל מקום, אם כל העניין תלוי במנהג, אזי במקום או בקהילה ובחברה בהם אין הדבר נהוג, אזי הסדר בין האחים איננו משנה, והויתורים ההדדיים בין האחים והאחיות יְזַכּוּ את כולם להקים בית ומשפחה במהרה.

המקור

Advertisement