Family Wiki
Advertisement

האוכלוסייה יהודית בעולם בשנת 2006 נאמדת 13 מיליון נפש. המספרים הם משוערים בלבד. הם נאספים לפי מידע מהקהילות ובאמצעים אחרים. לשם המחשה, בארצות הברית, בהתאם לחוק אין לשאול אדם על דתו. במדינת ישראל הדת נרשמת לפי הצהרת התושב. גם בארצות אחרות קיימות מגבלות .

הארצות בעלות אוכלוסייה יהודית גדולה[]

הארצות שבהן נמצא המספר הגדול של יהודים הם: (כאחוז מיהדות העולם)

1. מדינת ישראל - 5,313,800 - 40.6% .
2. ארצות הברית - 5,275,000 - 40.3%.
3. צרפת - 491,500 - 3.8%.
4. קנדה - 373,500 - 2.9%.
5. חבר העמים - 2.64%
6. בריטניה - 297,000 - 2.3%.

לפי יבשות[]

מספר היהודים בכל יבשת, שיעורם מכלל היהודים וארצות המגורים העיקריות:

1. אפריקה - 77,700 (0.6%) : בעיקר דרום אפריקה ומרוקו.
2. אסיה - 5,349,000 : (40.9%) ישראל , ואירן.
3. אירופה - 1,505,500 (11.5%) : צרפת, בריטניה, חבר העמים וגרמניה
4. אמריקה - 6,043,200 (46.2%) : ארצות הברית, קנדה וארגנטינה
5. אוקינאה - 110.100 (0.84%) : אוסטרליה

מאז ראשית המאה ה-20[]

האומדנים הקיימים מצביעים על מספרם של היהודים בשנים אלה:

1882 - ההערכה ראשונית 7,800,000
1900 - ראשית המאה 10,600,000
1914 - ערב מלחמת העולם הראשונה - 13,500,000
1922 - סיום המלחמה - 14,400,000
1939 - ערב מלחמת העולם השנייה - 16,728,000
1948 - אחרי השואה 11,500,000 -
1970 - 12,630,000
2000 - 13,191,500
2008 - 13,300,000המקור: American Jewish Year Book, 2006, (NY: American Jewish Committee, 2006)

הקישור: The Jewish Population of the World

Advertisement