Family Wiki
Advertisement

דורון מור - הוולקניזם במרכז רמת הגולן עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך ךמדעי הטבע בהדרכת דר' נ.שולמן - האוניברסיטה העברית ירושלים - יוני 1973.

עבודה זו נחשבת לעבודה היסודית בחקר הוולקניזם ברמת הגולן. נביא קטעים בודדים ממנה לשם המחשת תוכן המחקר. היא מצוויה בספריה הציבורית של המחלקה לגאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.

שלבי הווצרות הר אביטל[]

הגולן ארץ הגעש[]

הרצאה:דר' דורון מור: הגולן ארץ הגעש במסדרת הסדר: "פלאי הארץ" מטעם יד יצחק בן צבי 3 במרץ 2021

שיקופית הפתיחה של ההרצאה.png


Advertisement