Family Wiki
Advertisement

דבורה, יעל ואם סיסרא[]

דבורה_יעל_ואם_סיסרא,_ד"ר_יעל_ציגלר-3

דבורה יעל ואם סיסרא, ד"ר יעל ציגלר-3

שיעור בנושא דבורה, יעל ואם סיסרא: אמהות בספר שופטים כפי שהעבר על ידי ד"ר יעל ציגלר במסגרת ימי עיון בתנך במכללת הרצוג גוש עציון בשנת תש"ע

מי המניג: יעל או ברק. חז"ל סבורים כי היתה מנהיגות משותפת:"שופטים". השאלה הקריטית: מדוע ברק אינו מתפקד כשופט בימים ההם ? יעל קוראת לו. היא מקדש נפתלי, קרוב לחצור - המסקנה הברורה, שהוא אינו ראוי מבחינה דתית. היא בדיוק ההיפך היא לא מסוגלת מבחינת צבאית.

Cquote2 ותשלח ותקרא לברק בן־אבינעם מקדש נפתלי ותאמר אליו הלא צוה ה' אלהי־ישראל לך ומשכת בהר תבור ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבלון (ד, ו') Cquote1

. היא קוראל לו ואפילו מבטיחה לו את הנצחון. לא כמו רות האומרת שהיא תלך אשר תלך.

הכח האנושי הוא "המרכבה"[]

אבל אצלנו, הכח האנושי תוצאה של חלקי הגוף, "הרגלים": האדם החזק מול האדם החלש. הרעיון:"אלה ברכב לאלה בסוסים ואנחנו בם ה נזכיר". הדגש "הלוך תלך", "וירא ברגליו (הדגש ברגלים)

Cquote2 בין רגליה כרע נפל. כן מנהג הלשון לכפול הדברים כדי לחזקם והענין כי כרע כריעה שלא היתה לו תקומה וזהו שאמר באשר כרע שם נפל שדוד ויש בו דרש והוא רחוק כי יש בפסוק שבעה בין כרע ונפל ושכב ואמרו כי שבע בעילות בעל אותו רשע ליעל אותו היום ומה שכתבו למעלה במילת שמיכה מכחיש זה הדרש רד"ק שופטים ה, כ, Cquote1

דבורה_הנביאה קישור לויקיפדיה


תקופת השופטים[]

Advertisement