Family Wiki
Advertisement

גניזה הוא מקום בו נהוג לשמור כתבי קודש לאחר שהסתיים השימוש בהם. בעבר היה מקובל להניח כתבי יד גנוזים במערות. לאחר מכן החדרים מיוחדים כמו בגניזה בקהיר. באיטליה, בהגניזה של פרוג'ה ובערים נוספות נהגו לעשות בכתבי היד שימוש חוזר לכריכת ספרים. היום מקובל לגנוז את כתבי היד בבית קברות.

התנאים לקיום גניזה[]

לפי הפסיקה יש שנו קריטריונים המחייבים גניזה:

  1. דף שכתוב בו אחד משמותיו של הקב"ה שאסור למחוק. זאת לפי הרמב"ם:"ושבעה שמות הן--השם הנכתב יוד הא ואו הא והוא השם המפורש, או הנכתב אלף דאל נון יוד, ואל, ואלוה, ואלוהים, ואהיה, ושדיי, וצבאות. כל המוחק אפילו אות אחת משבעה שמות אלו, לוקה." ספר המדע, "הלכות יסודי תורה" (ו,ב')
  2. דף שכתובים בו פסוקים שלמים

המקור: עלון פרשת השבוע עולם קטן לפרשת חיי שרה תש"ע

Advertisement