Family Wiki
Advertisement

גליל עליון מזרחי היא אזור גאוגרפי טבעי בנפת העיר צפת, יחד עם חצור ועמק החולה

חלוקת מדינת ישראל לפי אזורים טבעיים מתאימה לצרכי לימוד. לכל אזור גאוגרפי יש מאפיינים דומים הן במבנה הקרקע, האקלים, ההיסטוריה והאוכלוסייה.

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוגדרו האזורים הטבעיים בשיטה הבאה:

במסגרת החלוקה המינהלית הרשמית לנפות, בשנת 1961 נעשתה חלוקה מפורטת יותר של שטח המדינה לאזורים טבעיים. כל אזור טבעי הוא חלק של נפה אחת, ובמקרים מסוימים מהווה נפה שלמה.

האזורים הטבעיים הם תחומים רצופים, אחידים ככל האפשר הן מבחינת המבנה הפיזי, האקלים והקרקעות, והן מבחינת התכונות הדמוגרפיות, הכלכליות והחברתיות של האוכלוסייה.

Advertisement