Family Wiki
Advertisement

דר' אהרן ארנד כתב בעלון פרשת השבוע של אוניברסיטת בר אילן על המנהג של סוכריות בעלייה לתורה של נער בר-מצווה

הוא מסכם את מאמרו בדרכים לשיפור הנוהג:

היו שניסו לצמצם את נזקיו של נוהג זריקת הסוכריות ולהפכו לאירוע תרבותי ומכובד באמצעות תקנה. בתקנון בית הכנסת הספרדי באחוזת אתרוג (משנת תשס"ה) נקבע לא לזרוק סוכריות בעת הולכת ספר התורה או הגבהתו, וזריקת הסוכריות תהא רק על הנער בר-המצווה ועל אביו, "על מנת למנוע את 'המולת' הילדים שנוצרת עקב ציפייתם ל'גל הבא'". והיו שציינו שהתקהלות הילדים ליד הבימה תהא רק בעת זריקת הסוכריות לאחר שהנער קרא בתורה, ומיד לאחר איסוף הסוכריות הם יתבקשו לעזוב. יותר מכול האריכו בדבר חברי בית כנסת אחד באזור מעלה-אדומים, שקבעו בשנת תשס"א 'תקנון לשבת בר מצוה (נוהל סוכריות)', וזה נוסחו:

  1. על הורי בר המצוה לתאם... עם הגבאים את הבקשה לעלייה לתורה זמן רב מראש. ההורים יפנו לגבאים ויקבלו מהם תקנון זה כדי שיוכלו לנהוג לפיו.
  2. זריקת סוכריות ושירה – פעם אחת בלבד, על החתן בלבד ורק בסיום המפטיר, על פי סימן מהגבאים. זאת, כדי שנוכל להתייחס בכבוד הראוי לקריאה בתורה שהיא עיקר העניין, ובפרט לכבד את חתן בר המצווה שהשקיע מאמץ גדול ללמוד ולהכין את הקריאה כראוי.
  3. יש לוודא שהסוכריות כשרות, עטופות, ובמדת האפשר רכות (טופי). אין להגזים בכמות הסוכריות. יש לזרוק בעדינות ולהמנע מפגיעה בספר התורה או באהילים. אין לזרוק סוכריות מתוך עזרת הגברים על החתן. אין בכך תוספת שמחה אלא חשש להשתוללות שאינה מוסיפה אלא גורעת.
  4. מן הראוי ללמד את הילדים שאין זה כבוד לזרוק את עטיפות הסוכריות על רצפת בית הכנסת. הדבר נכון גם לגבי שטח צבורי או בית פרטי, קל וחומר לגבי בית הכנסת שהוא מקדש מעט שראוי לנהוג בו כבוד וקדושה כפל כפליים.
  5. הבימה מיועדת לבעלי הקריאה ולעולים. אין לאפשר לילדים לעלות על הבימה כדי לתפוס 'מקום טוב' לקליטת הסוכריות.
  6. לעיתים נוצר מצב בו הילדים ממתינים ליד הבימה זמן רב מראש. התקהלות זו מהווה גורם מפריע לקריאת התורה. לכן ההורים מתבקשים לשמור את ילדיהם לידם בזמן הקריאה, בשקט ובכבוד המתאים לבית הכנסת.

דומה שהדרכות כאלה עשויות לצמצם את ההמולה והזלזול בכבוד בית הכנסת השכיחים בעת זריקת הסוכריות אך לא למנעם לגמרי.

לעומת הצעות ריסון אלה היו שוויתרו על הנוהג השכיח ובמקומו אימצו נוהג אחר – חלוקת מסודרת של שקיות ממתקים לכל הילדים בסוף התפילה מחוץ לבית הכנסת. כך אין הפרעה לתפילה, אין פגיעה בכבוד ספר התורה ובית הכנסת, וכל הילדים שמחים. ר"מ הרטום ציין בחיוב רעיון זה. גם הרב אבינר תמך ברעיון והוסיף: "מי שמתעקש מטעמים השמורים עמו לחשוק במטר סוכריות, אנא יבצע אחר כך מבצע השלמה בעבור ילדים קטנים שלא קיבלו מאומה".

Advertisement